Bản tin sinh viên

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 627

Số lượt truy cập: 77232037

10/02/2023 09:54

Số lượt xem: 89

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy cho rằng: Dù đã có nhiều nỗ lực và đạt những kết quả ấn tượng trong năm 2022 nhưng năm 2023, giáo dục đại học vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT phân tích, tự chủ đại học ở mức cao vẫn là vấn đề nhiều cơ sở giáo dục đại học còn lúng túng khi triển khai. Các trường cần phải quan tâm tới việc nâng cao nhận thức, năng lực, tích cực tổ chức triển khai thực hiện quyền tự chủ, gắn liền với trách nhiệm giải trình tới các bên liên quan ngày càng cao.

Thứ hai là việc triển khai Khung trình độ quốc gia vẫn còn nhiều vấn đề phải thực hiện ở các bộ, ngành, ở các hội đồng tư vấn xây dựng chuẩn chương trình đào tạo của các ngành, nhóm ngành.

Thứ ba là vấn đề chuyển đổi số. Cơ sở dữ liệu về giáo dục đại học là một trong những nội dung quan trọng, cần sớm hoàn thiện và đưa vào vận hành giúp nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về giáo dục đại học, phục vụ hiệu quả cho công tác hoạch định chính sách… Nhu cầu chuyển đổi số về giáo dục đại học cũng đặt ra cần phải xây dựng các mô hình thí điểm về giáo dục đại học số, những chương trình đào tạo số…

Bên cạnh đó, việc kiểm soát các điều kiện đảm bảo chất lượng, duy trì ngành đào tạo ở các cơ sở giáo dục đại học theo các quy định hiện hành là rất quan trọng nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo. Trong khi đó, việc thu hút các nguồn lực cho giáo dục đại học còn hạn chế, cần có cơ chế chính sách hỗ trợ đột phá.

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT

'Tuy nhiên, giáo dục đại học cũng đang có rất nhiều cơ hội. Đó là nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trình độ cao ngày càng cao. Đây là động lực để gia tăng cả về số lượng và chất lượng trong tiếp cận giáo dục đại học. Hợp tác quốc tế và quốc tế hóa trong giáo dục đại học, chuyển đổi số và giáo dục đại học số là những xu hướng quan trọng để tiếp tục tạo cơ hội phát triển giáo dục đại học mạnh mẽ cả chiều rộng và chiều sâu.

Tự chủ đại học cũng đang ngày càng trở thành một thuộc tính căn bản của hệ thống và phát huy hiệu lực, hiệu quả gia tăng. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục đại học và tự chủ đại học ngày càng được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý cho các cơ sở giáo dục đại học mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và phát triển bền vững', bà Thủy nhìn nhận.

Nhận định về tận dụng cơ hội trên, chia sẻ với Vietnamplus, bà Thủy cho rằng, trong thời gian tới, các trường đại học cần nâng cao năng lực thực thi pháp luật, đào tạo và nâng cao nhận thức về tự chủ, nâng cao năng lực quản trị đại học cho đội ngũ cán bộ quản lý của các cơ sở đào tạo; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ thực hiện quản trị nhà trường hiệu quả.

Các đại học cũng cần hoàn thiện cơ cấu, quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế làm việc của hội đồng trường và các quy định nội bộ khác của nhà trường; trong đó quy định rõ vai trò, vị trí, trách nhiệm, chức năng của từng bộ phận, mỗi thành viên trong việc xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu phát triển của cơ sở đào tạo, đảm bảo ổn định và phát triển cơ sở đào tạo; coi đây là công cụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản trị đại học.

Một điểm quan trọng khác là hoàn thiện đề án tuyển sinh, trong đó đặc biệt lưu ý hoàn thiện các phương thức tuyển sinh theo hướng đơn giản hóa, đúng quy chế và sớm công bố cho thí sinh.

Mặt khác, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý và đào tạo cũng cần được chú trọng cùng với rà soát các điều kiện đảm bảo chất lượng của ngành và chương trình đào tạo; thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và sở hữu trí tuệ; thu hút các nguồn lực đầu tư và mở rộng quan hệ quốc tế. Các trường cũng cần chủ động thông tin, truyền thông về các chủ trương, chính sách mới trong giáo dục và đổi mới phương thức để nâng cao hiệu quả tuyên truyền.