Hoạt động phụ nữ và bình đẳng giới

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 993

Số lượt truy cập: 89641251

27/01/2016 14:36

Số lượt xem: 6597

Sáng 23/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng làm việc tại Hội trường tiếp tục thảo luận về các văn kiện trình Đại hội. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, UV BCH TW Đảng khóa XI, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã tham luận với chủ đề: 'Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa'.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa nêu rõ: Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tiếp tục khẳng định: “Nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ, thực hiện tốt bình đẳng giới, tạo điều kiện để phụ nữ phát triển tài năng. Nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện luật pháp, chính sách đối với lao động nữ…”.

Trong bối cảnh Cộng đồng ASEAN vừa được hình thành, Việt Nam đã tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Liên hợp quốc đã thông qua mục tiêu phát triển bền vững, để đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước, phát huy tiềm năng của phụ nữ, Hội LHPN Việt Nam đề nghị Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển nguồn nhân lực nữ Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó tập trung vào một số nội dung sau:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và từng gia đình, của bản thân phụ nữ về phát triển nguồn nhân lực đáp ứng tình hình mới. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực; về vị trí, vai trò của nguồn nhân lực nữ và xác định trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác phát triển nguồn nhân lực nói chung, nguồn nhân lực nữ nói riêng... Phát huy kết quả đạt được của nhiệm kỳ này, công tác cán bộ nữ cần được Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo theo tinh thần Di chúc của Bác: “Đảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày càng thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc kể cả công việc lãnh đạo”.

Thứ hai, trên cơ sở nhận thức đúng, đủ và toàn diện về nguồn nhân lực nữ cần xây dựng, tổ chức thực hiện hệ thống luật pháp, chính sách hợp lý, cụ thể hóa các quy định trong Hiến pháp năm 2013... Chính sách hỗ trợ phụ nữ trong đào tạo, bồi dưỡng, tiếp cận thông tin, khuyến khích đào tạo nghề cho lao động nữ với hình thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp. Các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phụ nữ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, chính sách khởi nghiệp... Quan tâm xây dựng và thực hiện chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện đối với các nhóm phụ nữ như phụ nữ dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, phụ nữ cao tuổi, phụ nữ đơn thân, phụ nữ tàn tật có hoàn cảnh khó khăn…. Nâng cao thể lực, sức khỏe người Việt, trong đó có nhân lực nữ là yêu cầu cấp bách trong giai đoạn tới, vì vậy cần quan tâm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 641/ngày 28/4/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030.

Thứ ba, quan tâm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Gia đình, phụ nữ và trẻ em có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhau và có ảnh hưởng sâu sắc đến sự ổn định, phát triển của xã hội, đến việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ. Gia đình là nơi trực tiếp đảm bảo dinh dưỡng, phát triển toàn diện cho trẻ em, phát triển kinh tế, phòng chống bạo lực gia đình, chăm lo bà mẹ mang thai, giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên...

Cũng theo đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, tại Kết luận số 26 – TB/TW của Ban Bí thư ngày 9/5/2011 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW, Ban Bí thư giao nhiệm vụ cho Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam “chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu việc thành lập, hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác phụ nữ, gia đình và trẻ em phù hợp với tình hình đất nước”. Thực hiện nhiệm vụ trên, Hội LHPN Việt Nam đã triển khai đề tài nghiên cứu và đã trình Ban Bí thư Đề án với phương án đề xuất thành lập Bộ Gia đình, Phụ nữ và Trẻ em. Trong bối cảnh chúng ta đang đẩy mạnh yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, bên cạnh Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, có một Bộ quản lý nhà nước là cần thiết để giúp Chính phủ quản lý các vấn đề về phụ nữ, gia đình và trẻ em...

Nguồn: http://hoilhpn.org.vn/