Khoa Công tác Xã hội

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 1261

Số lượt truy cập: 69753581

18/08/2021 16:38

Số lượt xem: 1777

TÊN ĐƠN VỊ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Khoa Công tác xã hội

024.37759042

 

LÃNH ĐẠO KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI

PGS.TS. ĐOÀN THỊ THANH HUYỀN

Chức vụ chuyên môn: Trưởng khoa Công tác xã hội

Học hàm: Phó Giáo sư

Học vị: Tiến sĩ Xã hội học; Cử nhân Tiếng Pháp

Chức danh khoa học: Giảng viên chính  

Lý lịch khoa học

 

TS. NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG

Chức vụ chuyên môn: Phó Trưởng khoa Công tác xã hội

Học vị: Tiến sĩ Xã hội học

Lý lịch khoa học

GIẢNG VIÊN KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI

  TS.Bùi Thị Mai Đông Giảng viên buithimaidong@vwa.edu.vn CV

 

Nguyễn Thị Thu Hường

Trưởng bộ môn CTXH 

nguyenthithuhuong@vwa.edu.vn

CV

 

Nguyễn Văn Thanh

Giảng viên

nguyenvanthanh@vwa.edu.vn

CV

 

Đỗ Thị Thu Phương

Giảng viên

dothithuphuong@vwa.edu.vn

CV

 

Lê Thị Thu

Giảng viên

lethithu@vwa.edu.vn

CV

 

Nguyễn Thị Thu Hoài

Giảng viên

thuhoai@vwa.edu.vn

CV

 

Trịnh Hà My

Giảng viên

myth@vwa.edu.vn

CV

 

Nguyễn Hoàng Phương

Trợ lý Khoa

phuongthanhcong95@ gmail.com

CV

Chức năng, nhiệm vụ của Khoa Công tác xã hội  theo Quyết định số 526/QĐ-HVPNVN: 

Khoa là đơn vị quản lý chuyên môn về đào tạo, khoa học của một hoặc một số ngành, chuyên ngành hoặc quản lý các bộ môn, môn học của Học viện, có các nhiệm vụ theo quy định tại khoản 1, Điều 15, Điều lệ trường đại học hiện hành. Nhiệm vụ cụ thể của Khoa như sau:

a)      Xây dựng, hoàn thiện các chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra cho ngành, chuyên ngành thuộc khoa quản lý, trình Hội đồng Khoa học & Đào tạo góp ý, thẩm định, và trình Giám đốc Học viện phê duyệt;

b)     Tổ chức và quản lý quá trình giảng dạy các chương trình đào tạo được giao cho khoa; kiểm tra, giám sát công tác giảng dạy của các bộ môn trực thuộc;

c)     Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ cho giảng viên, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp quản lý;

d)     Tổ chức xây dựng, thẩm định/ đánh giá các đề cương chi tiết môn học, tài liệu, giáo trình do khoa, bộ môn trực thuộc biên soạn;

e)     Quản lý nhân sự của khoa; lên kế hoạch đề nghị tuyển dụng nhân sự cho khoa hàng năm; tổ chức đánh giá viên chức hàng năm, thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật trong phạm vi phân cấp của khoa; thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ viên chức nhằm thực hiện nhiệm vụ của Khoa và chính sách phát triển nguồn nhân lực của toàn Học viện;

f)      Xây dựng đội ngũ giảng viên thỉnh giảng, mạng lưới các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước tham gia vào quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học; Giới thiệu và tham gia đào tạo giảng viên, chuyên gia đầu ngành;

g)     Thực hiện quy trình, nội dung đảm bảo chất lượng đào tạo theo hướng dẫn của Học viện;

h)     Phối hợp với phòng đào tạo, phòng Công tác sinh viên và các đơn vị có liên quan tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện, học tập của sinh viên, học viên;

i)       Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Học viện;

Ban Biên tập