Khoa Quản trị Kinh doanh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 473

Số lượt truy cập: 77231833

31/03/2016 19:03

Số lượt xem: 6878

TÊN ĐƠN VỊ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Khoa Quản trị kinh doanh

024.37755631

 

TS. NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

Chức vụ chuyên môn: Trưởng khoa

Học vị: Tiến sĩ Kinh tế và Quản lý

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

PGS.TS. LẠI XUÂN THỦY

Chức vụ chuyên môn: Phó Trưởng khoa

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ Quản trị kinh doanh

LÝ LỊCH KHOA HỌC

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN NGÀNH KINH TẾ

Chức năng, nhiệm vụ của Khoa Quản trị kinh doanh theo Quyết định số 526/QĐ-HVPNVN:

Khoa là đơn vị quản lý chuyên môn về đào tạo, khoa học của một hoặc một số ngành, chuyên ngành hoặc quản lý các bộ môn, môn học của Học viện, có các nhiệm vụ theo quy định tại khoản 1, Điều 15, Điều lệ trường đại học hiện hành. Nhiệm vụ cụ thể của Khoa như sau:

a)      Xây dựng, hoàn thiện các chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra cho ngành, chuyên ngành thuộc khoa quản lý, trình Hội đồng Khoa học & Đào tạo góp ý, thẩm định, và trình Giám đốc Học viện phê duyệt;

b)     Tổ chức và quản lý quá trình giảng dạy các chương trình đào tạo được giao cho khoa; kiểm tra, giám sát công tác giảng dạy của các bộ môn trực thuộc;

c)     Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ cho giảng viên, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp quản lý;

d)     Tổ chức xây dựng, thẩm định/ đánh giá các đề cương chi tiết môn học, tài liệu, giáo trình do khoa, bộ môn trực thuộc biên soạn;

e)     Quản lý nhân sự của khoa; lên kế hoạch đề nghị tuyển dụng nhân sự cho khoa hàng năm; tổ chức đánh giá viên chức hàng năm, thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật trong phạm vi phân cấp của khoa; thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ viên chức nhằm thực hiện nhiệm vụ của Khoa và chính sách phát triển nguồn nhân lực của toàn Học viện;

f)      Xây dựng đội ngũ giảng viên thỉnh giảng, mạng lưới các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước tham gia vào quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học; Giới thiệu và tham gia đào tạo giảng viên, chuyên gia đầu ngành;

g)     Thực hiện quy trình, nội dung đảm bảo chất lượng đào tạo theo hướng dẫn của Học viện;

h)     Phối hợp với phòng đào tạo, phòng Công tác sinh viên và các đơn vị có liên quan tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện, học tập của sinh viên, học viên;

i)       Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Học viện;