Khoa Truyền thông đa phương tiện

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 3517

Số lượt truy cập: 71095344

11/02/2022 09:00

Số lượt xem: 4186

TÊN ĐƠN VỊ

ĐỊA CHỈ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Khoa Truyền thông đa phương tiện

P.407, nhà A2 Học viện Phụ nữ Việt Nam, số 68, Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

024 38358353

ttđpt.vwa@gmail.com

LÃNH ĐẠO KHOA

TS. LẠI THỊ HẢI BÌNH

Chức vụ chuyên môn: Phó trưởng khoa phụ trách 

Học vị: Tiến sĩ Văn hóa học, Thạc sĩ Báo chí Truyền thông

Email: binhlth@vwa.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

TS. NGUYỄN THỊ THANH THỦY

Chức vụ chuyên môn: Phó trưởng khoa

Học vị: Tiến sĩ Văn học

Email: thanhthuy@vwa.edu.vn

Lý lịch khoa học

GIẢNG VIÊN KHOA TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

CV

Email

1

ThS. Đặng Hải Hà

Giảng viên

CV

hadh@vwa.edu.vn

2

ThS. Kiến Thị Huệ

Giảng viên

CV

huekt@vwa.edu.vn

3

ThS. Lê Thị Minh Huyền

Giảng viên

CV

huyenltm@vwa.edu.vn

4

ThS.Trần Thị Liễu

Giảng viên

CV

lieutt@vwa.edu.vn

5

TS.Trần Thị Thu Hường

Giảng viên

CV

huongttt@vwa.edu.vn

6

ThS. Đỗ Văn Trọng

Giảng viên

CV

trongdv@vwa.edu.vn

7

ThS. Hoàng Hà My

Giảng viên

CV

myhh.nv@gmail.com

8

ThS. Nguyễn Thái Học

Giảng viên

CV

nguyenthaihoc1977@gmail.com

9

ThS. Tạ Văn Thành

Giảng viên kiêm giảng

CV

thanhtv@vwa.edu.vn

10

ThS. Trần Xuân Quỳnh

Giảng viên kiêm giảng

CV

xuanquynh@vwa.edu.vn


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ KHOA TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

Khoa Truyền thông đa phương tiện được thành lập theo Quyết định số 70/QĐ-HVPNVN Quyết định về việc thành lập Khoa Truyền thông đa phương tiện – Học viện Phụ nữ Việt Nam do Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam ký ngày 28/1/2019. Khoa có các nhiệm vụ chính như sau:

- Xây dựng, hoàn thiện chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra cho ngành Truyền thông đa phương tiện với 2 chuyên ngành Thiết kế đa phương tiện, Báo chí đa phương tiện, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Hội đồng Khoa học & Đào tạo, các chuyên gia trong ngành Truyền thông và các quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, của Học viện Phụ nữ Việt Nam;

- Tổ chức và quản lý quá trình giảng dạy chương trình đào tạo ngành Truyền thông đa phương tiện; kiểm tra, giám sát công tác giảng dạy của 2 bộ môn Báo chí - Truyền thông và Mỹ thuật đa phương tiện;

- Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học cho giảng viên, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp quản lý;

- Tổ chức xây dựng, thẩm định/ đánh giá, chỉnh sửa bổ sung các đề cương chi tiết học phần, tài liệu, giáo trình do khoa, bộ môn trực thuộc biên soạn;

- Quản lý nhân sự của khoa; lên kế hoạch đề nghị tuyển dụng nhân sự cho khoa hàng năm; tổ chức đánh giá viên chức hàng năm, thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật trong phạm vi phân cấp của khoa; thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên nhằm thực hiện nhiệm vụ của Khoa và chính sách phát triển nguồn nhân lực của toàn Học viện;

- Xây dựng đội ngũ giảng viên thỉnh giảng là các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong ngành truyền thông, liên kết mạng lưới các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước tham gia vào quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học;

- Thực hiện quy trình quản lý đào tạo đảm bảo chuẩn đầu ra theo hướng dẫn của Học viện và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Phối hợp với phòng Đào tạo, phòng Công tác sinh viên và các đơn vị có liên quan tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện, học tập của sinh viên; quan tâm động viên sinh viên tham gia vào các hoạt động phong trào, tạo cơ hội cho sinh viên phát triển một cách toàn diện, thể hiện được năng lực bản thân./.