Phòng Đào tạo

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 9

Số lượt truy cập: 334793834

31/03/2016 17:07

Số lượt xem: 2180

TÊN ĐƠN VỊ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

PHÒNG ĐÀO TẠO

    024. 37751750

 

 

PHÓ PHÒNG: THS. NGUYỄN THỊ THANH TÂM

Email: thanhtam@vwa.edu.vn

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào tạo theo Quyết định số 526/QĐ-HVPNVN 

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Học viện quản lí và phát triển các chương trình đào tạo và các hoạt động đào tạo, bao gồm xây dựng mục tiêu, kế hoạch và chương trình đào tạo; tổ chức thực hiện; kiểm tra, giám sát công tác giảng dạy, học tập; kiểm tra đánh giá và công nhận kết quả học tập.

Các nhiệm vụ cụ thể bao gồm:

1. Công tác quản lý đào tạo

a)      Nghiên cứu, đề xuất kế hoạch dài hạn và ngắn hạn liên quan đến mục tiêu đào tạo, cơ cấu ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo; là Ủy viên Thường trực và Thư ký của Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Học viện;

b)     Tổ chức thực hiện các Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Học viện; giúp Giám đốc Học viện xây dựng, ban hành và giám sát thực hiện các quy định về quản lý công tác đào tạo;

c)     Hướng dẫn các Khoa, Bộ môn xây dựng chương trình đào tạo; đầu mối xây dựng hồ sơ mở mã ngành đào tạo mới, bãi bỏ các ngành học không còn phù hợp để trình Hội đồng Khoa học và Đào tạo và Giám đốc Học viện phê duyệt;

d)      Lập kế hoạch đào tạo hàng năm, xây dựng thời khoá biểu học tập cho hệ đào tạo dài hạn của Học viện; Tổ chức thực hiện, giám sát công tác giảng dạy, học tập theo kế hoạch được duyệt;

e)     Tổ chức việc xét tiến độ học tập, ngừng học, thôi học, tốt nghiệp của sinh viên theo quy chế và quy định hiện hành.

f)      Tập hợp, thống kê, xử lý và lưu trữ các thông tin về học vụ; thống kê và xác nhận giờ chuẩn của giảng viên hàng năm để thanh toán vượt giờ, thủ tục thanh toán cho giảng viên thỉnh giảng...; chuẩn bị số liệu, tài liệu liên quan công tác đào tạo để cung cấp cho Hội đồng thi đua, khen thưởng và Hội đồng kỷ luật của Nhà trường;

g)     Đầu mối khai thác, tổ chức liên kết các chương trình đào tạo dài hạn trong nước;

h)     Quản lý và theo dõi việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm tốt nghiệp của các hệ đào tạo của Học viện;

i)       Đầu mối tổ chức lễ khai giảng, lễ bế giảng/ tốt nghiệp các chương trình đào tạo dài hạn.

2. Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

a)      Lập kế hoạch, tổ chức công tác tuyển sinh, thi tốt nghiệp theo quy chế và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b)     Tổ chức ra đề thi và hình thức thi kết thúc môn học; xây dựng ngân hàng đề thi cho từng môn học.

c)     Tổ chức các kỳ thi kết thúc môn học, giám sát từ khâu ra đề, nhân đề, chấm thi, lưu trữ, phân tích, xử lý kết quả thi.

d)     Nghiên cứu, cải tiến và phát triển các phương pháp thi, đánh giá phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành, các hệ bậc đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo.

e)     Tư vấn nghiệp vụ về quy trình, phương pháp đảm bảo chất lượng đào tạo, thi, kiểm tra, đánh giá cho các đơn vị.

f)      Thẩm định tính chính xác của việc chấm bài thi, tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm bài các môn học của giảng viên.

g)     Xây dựng các văn bản quản lý công tác đảm bảo chất lượng (ĐBCL) và kiểm định chất lượng (KĐCL) trong Học viện.

h)     Thường trực Hội đồng Kiểm định chất lượng; Tổ chức triển khai công tác KĐCL trong toàn Trường và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác KĐCL tại các đơn vị trực thuộc Trường.

i)       Triển khai các giải pháp toàn diện để đảm bảo chất lượng đào tạo; nghiên cứu phát triển chương trình, phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo.

j)       Tổ chức công tác tự đánh giá và đánh giá độc lập các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng giáo dục, kiểm định các chương trình đào tạo theo quy định của Việt Nam và quốc tế.

k)     Xây dựng, đầu mối phối hợp triển khai kế hoạch phấn đấu đạt các tiêu chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học;

l)       Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Học viện;

m)   Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Học viện giao.