Sơ đồ tổ chức

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 2835

Số lượt truy cập: 84197857

Sơ đồ tổ chức Học viện Phụ nữ Việt Nam

Đảng bộ học viện Ban giám đốc Các hội đồng Khoa Khoa học cơ bản Công tác xã hội Quản trị kinh doanh Luật Giới và phát triển Phòng Tổ chức hành chính Đào tạo Hợp tác quốc tế Công tác sinh viên Tài chính kế toán Quản trị cơ sở vật chất Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Công nghệ thông tin và thư viện Đào tạo và nâng cao năng lực phụ nữ Viện nghiên cứu phụ nữ Phòng quản lý khoa học Phòng nghiên cứu công tác và công tác hội phụ nữ Phòng nghiên cứu phụ nữ và bình đẳng giới Phân hiệu Trung tâm bồi dưỡng cán bộ Phòng tổ chức hành chính Phòng đào tạo Khoa công tác xã hội Khoa khoa học cơ bản Công đoàn Chi hội phụ nữ Đoàn Thanh niên