Chiến lược, Triết lý, Sứ mệnh, Tầm nhìn, Mục tiêu, Giá trị cốt lõi

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 10767

Số lượt truy cập: 80604418

02/06/2023 16:28

Số lượt xem: 10322

SỨ MỆNH CỦA HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM

Sứ mệnh có một vai trò vô cùng quan trọng và có vai trò biểu tượng của đơn vị. Sứ mệnh của Học viện Phụ nữ Việt Nam được xây dựng chính từ mục đích, lý do hình thành và phát triển của Học viện.

TẦM NHÌN CỦA HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM

Tầm nhìn chính là hình ảnh, tiêu chuẩn, lý tưởng được Học viện Phụ nữ Việt Nam đặt ra trong tương lai nhằm thể hiện quyết tâm nắm bắt, biến thành hiện thực. Tầm nhìn chính là nguồn cảm hứng, động lực làm việc của tập thể cán bộ, nhân viên Học viện.

CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM

Giá trị cốt lõi của Học viện Phụ nữ Việt Nam được kết tinh từ giá trị riêng biệt và đặc thù của Học viện với bề dày truyền thống hơn 60 năm hình thành và phát triển (tiền thân là Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương).

 

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC CỦA HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM

Triết lý giáo dục được xem là kim chỉ nam cho toàn bộ hoạt động giáo dục của Học viện Phụ nữ Việt Nam. Triết lý được xây dựng trên 4 trụ cột chính là đối tượng, mục tiêu, nội dung và phương pháp.