Thông báo

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 8885

Số lượt truy cập: 72114264

29/05/2017 11:56

Số lượt xem: 1934

Căn cứ vào Kế hoạch bảo vệ và nộp khóa luận tốt nghiệp năm học 2016 – 2017 của Học viện Phụ nữ Việt Nam, Trung tâm Công nghệ Thông tin – Thư viện thông báo tới những sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp như sau:

HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM

TT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN-THƯ VIỆN

Số:……/TB-TTCNTT-TV

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

­­­­­­­­­­­­­­­­

Hà Nội, ngày 25  tháng 05 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Nộp khóa luận tốt nghiệp tại Thư viện

Căn cứ vào Kế hoạch bảo vệ và nộp khóa luận tốt nghiệp năm học 2016 – 2017 của Học viện Phụ nữ Việt Nam, Trung tâm Công nghệ Thông tin – Thư viện thông báo tới những sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp như sau:

Nộp khóa luận tốt nghiệp về TT Công nghệ Thông tin – Thư viện.

-  Yêu cầu: Sinh viên nộp khóa luận cho TT Thông tin- Thư viện bao gồm :

+ 01 cuốn Khóa luận đã chỉnh sửa hoàn chỉnh, có chữ ký của Giáo viên hướng dẫn vào trang bìa trong của khóa luận.

+ 01 đĩa CD lưu Khóa luận, nội dung lưu trong 1file word (tên file word lưu theo thứ tự sau: Mã số sinh viên-Ho ten) giống hoàn toàn với khóa luận bản giấy (file PDF, Slide PowerPoint nếu có). Bìa đĩa ghi rõ: Họ tên, Mã số sinh viên, Tên đề tài, chuyên ngành KL, năm bảo vệ.

-  Thời gian: Từ 20/05/2016 đến  01/06/2016 trong giờ hành chính.

-  Địa điểm: Thư viện Tầng 7 tòa nhà 15 tầng

Sinh viên nào không nộp khóa luận tốt nghiệp theo quy định về TT Công nghệ Thông tin - Thư viện sẽ không được xác nhận và làm thủ tục ra trường.

Đề nghị các Khoa thông báo tới toàn thể sinh viên phối hợp thực hiện theo thông báo này.

Trân trọng cảm ơn!

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

TT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN-THƯ VIỆN

(Đã ký)

 

Phan Cao Quang Anh