Thông báo

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 5133

Số lượt truy cập: 75694628

26/05/2017 15:55

Số lượt xem: 1959

HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM

TT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN-THƯ VIỆN

Số:……/TB-TTCNTT-TV

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

­­­­­­­­­­­­­­­­

Hà Nội, ngày 26  tháng 05 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v hoàn tất thủ tục trả sách đối với sinh viên khóa 1

Kính gửi: Sinh viên các lớp khóa 1

Trung tâm Công nghệ Thông tin - Thư viện thông báo tới các bạn sinh viên K1 kiểm tra  sách, tài liệu học tập các kỳ học đang mượn tại Thư viện cần thực hiện thủ tục trả sách, tài liệu để đảm bảo hoàn tất thủ tục trước khi nhận bằng tốt nghiệp.

-  Thời gian: Từ 20/05/2017 đến  10/06/2017 trong giờ hành chính.

-  Địa điểm: Thư viện Tầng 7 tòa nhà 15 tầng.

Mọi thắc mắc liên hệ tại Trung tâm Công nghệ Thông tin - Thư viện.

Sau thời gian này, TT Công nghệ Thông tin - Thư viện sẽ thu phí chậm trả đối với sinh viên trả chậm, đồng thời chuyển báo cáo các sinh viên còn nợ tài liệu về phòng Đào tạo. Sinh viên nào không hoàn tất thủ tục trả sách theo quy định về Thư viện sẽ không được xác nhận và làm thủ tục ra trường.

Đề nghị Ban cán sự các lớp khóa 1 nhắc nhở các bạn sinh viên  thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu TV.

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

TT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN-THƯ VIỆN

 

 

Phan Cao Quang Anh