Viện Nghiên cứu Phụ nữ

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 5

Số lượt truy cập: 49234078

31/03/2016 18:41

Số lượt xem: 2104

TÊN ĐƠN VỊ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Viện nghiên cứu phụ nữ

04.37754454

 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG: TS. NGUYỄN THỊ THANH THỦY

Email: thanhthuy@vwa.edu.vn

PHÓ VIỆN TRƯỞNG: THS. NGUYỄN HOÀNG ANH

Email: hoanganh@vwa.edu.vn

Chức năng, nhiệm vụ của Viện nghiên cứu phụ nữ theo Quyết định số 526/QĐ-HVPNVN: 

Viện Nghiên cứu Phụ nữ có chức năng nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn để tham mưu cho Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác Hội và phong trào phụ nữ; nghiên cứu tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước những vấn đề liên quan đến phụ nữ, công tác phụ nữ, bình đẳng giới; và nghiên cứu, tham mưu cho Giám đốc Học viện quản lý các hoạt động khoa học phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Các nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:

1. Nhiệm vụ trong tham mưu cho Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

a)      Soạn thảo, trình Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch dự thảo các văn bản định hướng, chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học của Hội và tổ chức triển khai sau khi được ban hành;

b)     Soạn thảo, trình Đoàn Chủ tịch danh mục các chủ đề, đề tài nghiên cứu khoa học; dự thảo báo cáo, kế hoạch nghiên cứu khoa học và các văn bản triển khai công tác nghiên cứu khoa học hàng năm

c)     Soạn thảo, trình Đoàn Chủ tịch quyết định phân công thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học; phối hợp và tư vấn hỗ trợ các Ban/đơn vị Trung ương Hội và các tỉnh/thành Hội về thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và tổ chức hội thảo, sinh hoạt chuyên đề khoa học;

d)     Tổ chức cập nhật và hệ thống hóa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến phụ nữ, công tác Hội và bình đẳng giới;

e)     Quản lý, vận hành phần nội dung của cơ sở dữ liệu nguồn về phụ nữ, công tác Hội và bình đẳng giới; dữ liệu về kết quả nghiên cứu khoa học của Hội

f)      Tổng kết thực tiễn nghiên cứu khoa học về phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, bình đẳng giới, gia đình, trẻ em...; đề xuất chính sách, xây dựng pháp luật và chương trình, dự án liên quan;

g)     Xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu, tổng kết thực tiễn đối với cán bộ phong trào và cán bộ nghiên cứu;

h)     Bồi dưỡng kỹ năng thu thập, tổng hợp thông tin, nắm bắt tình hình, phát hiện vấn đề, đặc biệt coi trọng phương pháp thu thập và thống kê số liệu cho cán bộ cấp huyện và cơ sở;

i)       Thực hiện đề tài nghiên cứu theo quyết định của Đoàn Chủ tịch; 

j)       Tham gia tuyển chọn và thực hiện nhiệm vụ khoa học do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giao; sử dụng có hiệu quả kinh phí đầu tư phát triển nghiên cứu khoa học; ký kết, thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học;

k)     Biên soạn, xuất bản Thông tin phụ nữ và bình đẳng giới hoặc ấn phẩm khác theo chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

l)       Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

2. Nhiệm vụ trong nghiên cứu, quản lý các hoạt động khoa học phục vụ đào tạo, bồi dưỡng của Học viện

a)      Soạn thảo, trình Giám đốc Học viện dự thảo các văn bản định hướng, chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học của Học viện và tổ chức triển khai sau khi được ban hành;

b)     Thường trực của Hội đồng Khoa học và Đào tạo;

c)     Quản lý các hoạt động khoa học của Học viện theo quyết định của Giám đốc Học viện;

d)     Biên soạn giáo trình, tài liệu và giảng dạy về phương pháp nghiên cứu chuyên ngành; các chuyên đề bồi dưỡng của Học viện;

e)     Hợp tác nghiên cứu với các viện, các trường đại học, các trung tâm nghiên cứu trong và ngoài nước nghiên cứu về các vấn đề phụ nữ, gia đình, giới và phát triển.

f)      Biên soạn, xuất bản tạp chí Giới và Phụ nữ;

g)     Quản lý các môn học liên quan đến phương pháp nghiên cứu; Tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam.