Triết lý giáo dục

GIÁO DỤC TOÀN DIỆN, CHẤT LƯỢNG & BÌNH ĐẲNG

COMPREHENSION, QUALITY AND EQUALITY

Khẩu hiệu: 'Giáo dục toàn diện để đạt được chất lượng cao trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và tiến bộ xã hội'