Tuyển sinh Đại học Chính quy.

Tuyển sinh Sau đại học.

Tuyển sinh Khác.

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Đào tạo Thạc sĩ
Đào tạo Tiến sĩ

Năm thành lập

Thành tích nhà trường

Ngành học đào tạo

Cán bộ bồi dưỡng

Sinh viên theo học

Năm thành lập

Thành tích nhà trường

Ngành học đào tạo

Cán bộ bồi dưỡng

Sinh viên theo học

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Nghiên cứu khoa học

Các hoạt động nghiên cứu khoa học luôn được Học viện chú trọng đầu tư, qua đó giúp nhà trường thực hiện cam kết nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển năng lực nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế.

Tạp chí khoa học

Tạp chí Khoa học Học viện Phụ nữ Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ-HVPNVN của Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam và hoạt động theo Giấy phép xuất bản số 561/GP-BTTTT ngày 13/11/2017.

HỢP TÁC QUỐC TẾ

PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

SInh viên vwa

TUYỂN SINH, đào tạo

024. 37751 750

Tổ chức hành chính

0912. 019 253

CƠ SỞ VẬT CHẤT

0389. 986363

TUYỂN SINH, đào tạo

024. 37751 750

Tổ chức hành chính

0912. 019 253

CƠ SỞ VẬT CHẤT

0389. 986363