Female Officials Training

Lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm trang bị kiến thức, nghiệp vụ công tác Hội cho Chủ tịch, nguồn chức danh Chủ tịch Hội LHPN cấp tỉnh, thành phố, qua đó, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ trong giai đoạn hiện nay; tạo môi trường để