Phòng Tài chính kế toán

GIỚI THIỆU PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: THS. HÀ THÚY HUYỀN

Email: hathuyhuyen@vwa.edu.vn

Phòng Tài chính Kế toán có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Học viện thực hiện công tác kế toán, quản lý tài chính theo đúng pháp luật hiện hành và những quy định của Học viện.

Các nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:

 1. Xây dựng, tổng hợp, trình duyệt kế hoạch tài chính, dự toán kinh phí hàng năm theo các nguồn thu, chi; tham mưu phát triển và sử dụng các nguồn lực tài chính một cách hiệu quả.
 2. Tổ chức xây dựng, sửa đổi quy chế tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ, các quy trình công việc; các quy định về học phí, lệ phí và các quy định, quy trình quản lý tài chính, kế toán.
 3. Theo dõi, quản lý các nguồn thu, chi từ ngân sách nhà nước, từ các nguồn tự chủ, các hoạt động dịch vụ, dự án, liên kết… đảm bảo tập trung nguồn thu, mọi hoạt động thu, chi được thực hiện đúng quy định, quy trình.
 4. Chủ trì lập kế hoạch tài chính, dự toán tổng thể, kiểm tra các dự toán, hợp đồng, tạm ứng, thanh quyết toán liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa cơ sở vật chất.
 5. Xây dựng, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác lập dự toán chi tiết, chứng từ, thanh quyết toán của các đơn vị trong Học viện.
 6. Thực hiện nghiệp vụ kế toán, tài chính theo đúng chế độ kế toán, quy định tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
 7. Tổ chức công tác thu học phí, lệ phí đối người học; thực hiện rà soát, đối chiếu định kỳ với ngân hàng, với các đơn vị; đảm bảo sự thống nhất, chính xác giữa hệ thống phần mềm và sổ sách.
 8. Tổ chức kiểm tra nội bộ về kế toán, tài chính đối với các đơn vị trực thuộc Học viện; kiến nghị xử lý các vi phạm liên quan đến tài chính, kế toán (nếu có).
 9. Phối hợp với Phòng Tổ chức Hành chính trong tham mưu, đề xuất chi phúc lợi, thu nhập tăng thêm, các khuyến khích vật chất khác.
 10. Thực hiện kê khai, tổng hợp, quyết toán các loại thuế nộp về cơ quan nhà nước theo quy định hiện hành: thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp…
 11. Thực hiện công tác thống kê, lập các loại báo cáo tài chính và báo cáo kế toán; công khai tài chính theo quy định hiện hành của nhà nước và báo cáo theo yêu cầu của Hội đồng Học viện, Giám đốc Học viện; lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, các hợp đồng hợp tác của Học viện theo quy định hiện hành.
 12. Theo dõi và phối hợp trong việc quản lý tài sản, trang thiết bị của Học viện.
 13. Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Học viện.
 14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.