Trung tâm bồi dưỡng cán bộ

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM: TS. TRƯƠNG THU TRÀ

Email: thutra@vwa.edu.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM: THS. NGUYỄN THỊ THANH TÂM

Email: thanhtam@vwa.edu.vn

Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Học viện tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, năng lực (chuyên môn nghiệp vụ, quản lý lãnh đạo, các kỹ năng) cho đội ngũ cán bộ Hội LHPN các cấp, cán bộ nữ, cán bộ làm công tác phụ nữ trong hệ thống chính trị.

Các nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:

 1. Tổ chức xây dựng, trình duyệt đề án, các kế hoạch bồi dưỡng dài hạn, hằng năm, kế hoạch hoạt động, dự toán kinh phí theo sự chỉ đạo của Giám đốc Học viện.
 2. Tham mưu xây dựng, chỉnh sửa, triển khai các quy chế, quy trình công việc, chương trình, tài liệu bồi dưỡng cho cán bộ Hội, cán bộ nữ.
 3. Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, công tác phụ nữ, lãnh đạo quản lý tại Học viện và ở các địa phương dưới các hình thức, bao gồm cả E-learning và đào tạo trực tuyến.
 4. Tổ chức các khóa bồi dưỡng cho cán bộ nữ các nước trong khu vực theo chương trình hợp tác của chính phủ và Thỏa thuận giữa Hội LHPN Việt Nam với tổ chức Hội Phụ nữ của các nước.
 5. Tổ chức các khóa bồi dưỡng theo ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng theo quy định.
 6. Tổ chức đào tạo ngắn hạn về tài chính vi mô, giáo dục tài chính cho sinh viên, phụ nữ và các đối tượng có nhu cầu.
 7. Tổ chức khai thác nguồn lực cho Học viện liên quan đến bồi dưỡng công tác Hội, công tác phụ nữ, các hoạt động nâng cao năng lực cán bộ nữ với các địa phương, tổ chức trong nước.
 8. Thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về hoạt động, kết quả đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng tất cả các đối tượng do Học viện tổ chức và cấp chứng chỉ, chứng nhận; quản lý việc cấp chứng chỉ bồi dưỡng, xây dựng báo cáo về công tác bồi dưỡng theo quy định của Bộ Nội vụ, của TW Hội LHPN Việt Nam và của Học viện.
 9. Kiểm tra, giám sát các hoạt động bồi dưỡng ở địa phương, Phân hiệu đối với các chương trình bồi dưỡng do Học viện cấp chứng chỉ, chứng nhận hoặc chuyển giao.
 10. Giảng dạy sinh viên về các học phần liên quan đến công tác phụ nữ, công tác Hội.
 11. Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Học viện.
 12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.