Bồi dưỡng cán bộ Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Học viện Phụ nữ Việt Nam bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho lãnh đạo Hội cấp tỉnh/thành phố
Học viện Phụ nữ Việt Nam phối hợp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ nữ tỉnh Lào Cai
Bế giảng lớp Bồi dưỡng “Nghiệp vụ công tác Hội” cấp cơ sở cụm các huyện tại tỉnh Quảng Nam
Công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội LHPN Việt Nam
Hoạt động của cán bộ Hội LHPN Lào tại Việt Nam
Bế giảng lớp “Bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác Hội” cho Chủ tịch Hội LPHPN cấp cơ sở thành phố Hà Nội
Bế giảng lớp “Bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác Hội” tại Bắc Kạn
Bế giảng lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội" tại tỉnh Cao Bằng
Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý NN ngạch chuyên viên