Công khai thu chi tài chính

Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định về việc công khai dự toán chi ngân sách Quý 1 năm 2024.
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định về việc công khai dự toán chi ngân sách năm 2024.
Quyết định công bố công khai dự toán chi ngân sách Quý 2 năm 2023
Quyết định về việc công bố công khai chi tự toán ngân sách năm 2023
Báo cáo công khai tài chính Học viện Phụ nữ Việt Nam năm 2022 - 2023
Quyết định điều chỉnh mức thu học phí năm học 2022 - 2023
Học viện Phụ nữ Việt Nam ban hành Quy chế quản lý tài chính
Thông báo công khai tài chính năm học 2022 - 2023
Quyết định thu phí, học phí chương trình sau ĐH ngành Công tác xã hội