Chính sách, Quy định

Viết bài giới thiệu về Chương trình đào tạo Đại học  Học viện Phụ nữ Việt Nam (Học viện) là cơ sở giáo dục đại học công lập có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đa ngành cho đất nước. Với lịch sử hình thành và phát triển hơn 60 năm