Ban giám đốc

GIỚI THIỆU BAN GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM
 
 

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN

TRẦN QUANG TIẾN

Học hàm: Phó Giáo sư

Học vị: Tiến sĩ

Lĩnh vực phụ trách:

a) Lãnh đạo quản lý chung các hoạt động của Học viện; chịu trách nhiệm trước Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng Học viện và các cơ quan quản lý cấp trên về mọi mặt của Học viện.

b) Chủ tài khoản của Học viện.

c) Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các lĩnh vực công tác:

– Chiến lược, định hướng phát triển và kế hoạch chung dài hạn của Học viện;

– Công tác tổ chức, nhân sự (bộ máy, quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá, thi đua khen thưởng, kỷ luật, đào tạo viên chức, người lao động…) và bảo vệ chính trị nội bộ;

– Công tác đào tạo (cấp bằng) các trình độ và bảo đảm chất lượng;

– Công tác sinh viên, cựu sinh viên;

– Tài chính, kế toán;

– Đầu tư, xây dựng cơ bản, cơ sở vật chất (giá trị lớn trên mức ủy quyền), đất đai của Học viện;

– Đào tạo, bồi dưỡng cho các học viên ngoài khu vực công.

– Thanh tra, pháp chế, giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo đối với viên chức;

d) Trực tiếp quản lý (theo dõi, chỉ đạo, đánh giá) các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng, Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Công tác sinh viên, Phòng Tổ chức Hành chính (mảng tổ chức, nhân sự), Trung tâm CETCAW, Viện Công nghệ thông tin (mảng đào tạo, nghiên cứu khoa học) và các khoa (trừ khoa Giới và Phát triển).

Điện thoại: 0243.7755632

Email: tranquangtien@vwa.edu.vn

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TW HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

PHÓ GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN

 HÀ THỊ THANH VÂN

 Học vị: Thạc sĩ

Lĩnh vực phụ trách:

  a) Trực tiếp chỉ đạo, quản lý và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện, Hội đồng Học viện và các cơ quan quản lý cấp trên về các lĩnh vực công tác tại Trụ sở chính Học viện:

– Công tác bồi dưỡng cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các cấp, cán bộ làm công tác phụ nữ và cán bộ nữ trong hệ thống chính trị;

– Công tác hành chính, văn phòng: kế hoạch chung ngắn hạn của Học viện, báo cáo, xử lý văn bản, văn thư, lưu trữ, văn phòng phẩm;

– Công tác đối ngoại với đoàn khách trong nước;

– Công tác y tế, vệ sinh môi trường;

– An ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy;

– Quản trị, vận hành cơ sở vật chất (trừ các lĩnh vực mà Giám đốc Học viện phụ trách);

– Tổng biên tập trang thông tin điện tử chính thức của Học viện (kiêm nhiệm);

– Công nghệ thông tin (mảng hạ tầng, quản trị vận hành);

– Phụ trách Trung tâm Tư vấn Pháp luật;

– Phê duyệt kế hoạch, dự toán, các chứng từ quyết toán hoạt động của Học viện theo lĩnh vực phụ trách và giá trị được ủy quyền; phê duyệt các bước trong quy trình làm thêm giờ của viên chức, người lao động;

– Ký duyệt chứng từ (phiếu thu, phiếu chi) sau khi được Ban Giám đốc duyệt thu chi để phục vụ cho việc đóng dấu lưu chứng từ theo quy định.

b) Trực tiếp quản lý (theo dõi, chỉ đạo, có ý kiến đánh giá ban đầu về kết quả công việc) các đơn vị/tổ chức: Phòng Tổ chức Hành chính (mảng hành chính, văn phòng, quản trị cơ sở vật chất), Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ, Trung tâm Tư vấn Pháp luật, Viện Công nghệ thông tin (các website, công tác truyền thông, quản trị vận hành, thư viện).

Lý lịch khoa học

Điện thoại: 0243.7757327

Email: havan@vwa.edu.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN 

DƯƠNG KIM ANH

Học hàm: Phó Giáo sư

Học vị: Tiến sĩ

Lĩnh vực phụ trách:

  a) Trực tiếp chỉ đạo, quản lý và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện, Hội đồng Học viện và các cơ quan quản lý cấp trên về các lĩnh vực công tác:

– Công tác nghiên cứu khoa học, sở hữu trí tuệ của Học viện;

– Lĩnh vực Hợp tác quốc tế; đối ngoại với các đoàn khách quốc tế;

– Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Học viện Phụ nữ Việt Nam (kiêm nhiệm);

– Trưởng khoa Giới và Phát triển (kiêm nhiệm);

– Phê duyệt kế hoạch, dự toán, các chứng từ quyết toán hoạt động của Học viện theo lĩnh vực phụ trách, hoạt động của khoa Giới và Phát triển theo giá trị được ủy quyền;

– Thừa ủy quyền điều hành chung công việc của Học viện khi các thành viên Ban Giám đốc Học viện đi công tác, học tập tại nước ngoài.

b) Trực tiếp quản lý (theo dõi, chỉ đạo, có ý kiến đánh giá ban đầu về kết quả công việc) các đơn vị/tổ chức: Khoa Giới và Phát triển, Viện Nghiên cứu Phụ nữ, phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học.

Lý lịch khoa học

Điện thoại: 0243.7751752

Email: duongkimanh@vwa.edu.vn

 

PHÓ GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN 

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Học vị: Thạc sĩ

Lĩnh vực phụ trách:

a) Kiêm nhiệm Giám đốc Phân hiệu; trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của Phân hiệu và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện, Hội đồng Học viện và các cơ quan quản lý cấp trên về sự phát triển mọi mặt của Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam.

b) Thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện làm Chủ tài khoản của Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Lý lịch khoa học

Điện thoại: 028.3897.8360

Email: ntthuhuong@vwa.edu.vn