Chương trình bồi dưỡng cán bộ

Sáng ngày 26/4/2024, Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức lễ bế giảng lớp “Bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác Hội” cho Chủ tịnh, nguồn chức danh Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở tại tỉnh Yên Bái.

Công tác bồi dưỡng cán bộ Hội LHPN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của tổ chức Hội trong tình hình mới. Thực hiện các văn bản về công tác bồi dưỡng của Bộ

Học viện Phụ nữ đang thực hiện tổ chức lớp theo các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội LHPN cấp Trung ương, cấp tỉnh, huyện, Chủ tịch/ nguồn Chủ tịch Hội cấp cơ sở, chi hội trưởng, chi hội phó, tổ trưởng, tổ phó phụ nữ. Các chương

Với chức năng chính đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp cho phụ nữ; đào tạo ngoại ngữ cho sinh viên và theo nhu cầu xã hội; Trung tâm CETCAW cung cấp các nội dung đào tạo sau: Các khoá học Nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo cho đội ngũ

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên đại học”
Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý NN ngạch chuyên viên
Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng giảng viên chính hạng II
Học viện tổ chức lớp bồi dưỡng giảng viên nguồn cấp tỉnh năm 2021