Trung tâm Đào tạo và nâng cao năng lực phụ nữ

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC PHỤ NỮ
 
 

TÊN ĐƠN VỊ

ĐIỆN THOẠI

website

Trung tâm đào tạo nâng cao

năng lực Phụ nữ (Cet -caw)

04.37759786

https://cetcaw.vn/

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM: THS. NGÔ MINH HIỀN

Email: minhhien@vwa.edu.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM: THS. ĐỖ THANH HƯƠNG

Email: dohuongc@vwa.edu.vn

Trung tâm Đào tạo và Nâng cao Năng lực Phụ nữ (CETCAW) là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo kinh phí, trực thuộc Học viện Phụ nữ Việt Nam; hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động do Hội đồng Học viện phê duyệt.

Trung tâm có chức năng tổ chức các dịch vụ đào tạo, tư vấn, nghiên cứu (có thu phí) nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp cho phụ nữ; tổ chức dịch vụ chăm sóc trẻ từ 0 đến 6 tuổi cho cán bộ, viên chức, học viên và đáp ứng nhu cầu xã hội.

Các nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:

 1. Tham mưu kế hoạch chiến lược, các kế hoạch dài hạn, đề án sắp xếp tổ chức và nhân sự của Trung tâm, quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm để trình Hội đồng Học viện phê duyệt.
 2. Xây dựng, phê duyệt các kế hoạch năm, kế hoạch ngắn hạn của Trung tâm và Trường Mầm non Happy Land; tổ chức lập dự toán, thực hiện kế hoạch, thanh quyết toán theo quy định của Pháp luật.
 3. Xây dựng, phê duyệt các quy chế, quy định của Trung tâm: quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản; một số quy trình công việc; quy chế hoạt động của Trường Mầm non Happy Land…
 4. Tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ nghề: công tác xã hội, quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ; dịch vụ chăm sóc gia đình.
 5. Tổ chức dịch vụ đào tạo, cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận về ngoại ngữ, tin học văn phòng cho sinh viên Học viện, các đối tượng khác có nhu cầu; xác minh chứng chỉ ngoại ngữ cho sinh viên đảm bảo đạt chuẩn đầu ra trước khi tốt nghiệp.
 6. Tổ chức hoạt động của Trường Mầm non Happy Land theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Học viện.
 7. Tổ chức các khóa học nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng mềm, khởi nghiệp, quản lý doanh nghiệp cho phụ nữ và các đối tượng có nhu cầu.
 8. Tổ chức các hoạt động tuyển dụng, giao việc, đào tạo, đánh giá viên chức, người lao động theo phân cấp, ủy quyền của Giám đốc Học viện; đảm bảo xây dựng mô hình tổ chức hiệu quả, đảm bảo tự chủ hoàn toàn về tài chính.
 9. Tổ chức các hoạt động hợp tác, liên kết trong nước và quốc tế nhằm tranh thủ các nguồn lực tài chính và hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động chuyên môn; góp phần xây dựng hình ảnh Trung tâm và Học viện.
 10. Quản lý tài chỉnh, thực hiện trách nhiệm chủ tài khoản theo quy định.
 11. Tổ chức thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu và báo cáo theo quy định về hoạt động, kết quả hoạt động trên tất cả các lĩnh vực của đơn vị.
 12. Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Học viện.
 13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.