Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học

GIỚI THIỆU PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC

TRƯỞNG PHÒNG: TS. HOÀNG HƯƠNG THỦY

Email: huongthuy@vwa.edu.vn

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: THS. NGUYỄN PHƯƠNG CHI

Email: chinp@vwa.edu.vn

Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học có chức năng tham mưu cho Hội đồng Học viện và Ban Giám đốc Học viện trong quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế.

Các nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:

1. Về Hợp tác quốc tế

 1. Tham mưu đề xuất chủ trương, chiến lược hợp tác quốc tế của Học viện; đầu mối xây dựng các kế hoạch hợp tác quốc tế, đoàn ra, đoàn vào hàng năm theo quy định và chỉ đạo của Giám đốc Học viện.
 2. Tham mưu xây dựng, chỉnh sửa các quy định, quy trình công việc, văn bản hướng dẫn về hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện.
 3. Hướng dẫn quy định, thủ tục; giám sát, kiểm tra hoạt động hợp tác quốc tế của các đơn vị, cá nhân trong Học viện.
 4. Đầu mối khai thác và điều phối thực hiện các hoạt động, dự án có nguồn lực quốc tế phục vụ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng năng lực tổ chức.
 5. Nghiên cứu, tìm hiểu các tổ chức quốc tế, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học trên thế giới để tham mưu tư vấn thực hiện chương trình hợp tác; tổ chức kết nối, trao đổi, duy trì mối liên hệ thường xuyên với các đối tác.
 6. Đầu mối liên hệ đàm phán, ký kết các văn bản làm việc và thỏa thuận hợp tác quốc tế giữa Học viện và các đối tác nước ngoài; tổ chức thực hiện hoặc giám sát, đốc thúc thực hiện các thỏa thuận hợp tác quốc tế.
 7. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cá nhân trong xây dựng kế hoạch, thực hiện thủ tục, công tác lễ tân đón đoàn vào thực hiện thủ tục đoàn ra của lãnh đạo Học viện, hướng dẫn công tác lãnh sự, thủ tục cho các cá nhân, đơn vị đi công tác, học tập nước ngoài theo quy định, quy trình công việc;
 8. Đầu mối xây dựng, trình phê duyệt Đề án liên kết đào tạo có yếu tố nước ngoài; chủ trì phối hợp với các đơn vị trong tổ chức đào tạo theo Đề án liên kết đã được phê duyệt.
 9. Tham gia viết các tin, bài, thông báo liên quan hợp tác quốc tế lên Website Học viện (tiếng Việt và tiếng Anh); đầu mối xây dựng các tài liệu bằng tiếng Anh giới thiệu, xây dựng hình ảnh Học viện.
 10. Tổ chức dịch thuật phục vụ cho website Học viện và theo kế hoạch, chỉ đạo của Giám đốc Học viện; đầu mối quản lý người nước ngoài  đến làm việc, học tập, nghiên cứu tại Học viện theo kế hoạch, thoả thuận của Học viện với các đối tác quốc tế.
 11. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện hoạt động tư vấn du học cho viên chức, người lao động và người học.
 12. Tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động hợp tác quốc tế theo quy định, yêu cầu của TW Hội và chỉ đạo của lãnh đạo Học viện; hình thành cơ sở dữ liệu điện tử về kết quả hợp tác quốc tế.

2. Về Quản lý khoa học và công nghệ, sở hữu trí tuệ

 1. Tham mưu đề xuất định hướng, các quy chế, quy định, quy trình công việc, kế hoạch dài hạn và ngắn hạn về khoa học và công nghệ của Học viện.
 2. Tham mưu công bố định hướng khoa học và công nghệ hàng năm cho viên chức và người học; tham mưu phân bổ nguồn lực và giao nhiệm vụ cho các đơn vị, cá nhân trong việc khai thác nguồn lực cho khoa học và công nghệ cho Học viện.
 3. Bộ phận thường trực của Hội đồng Khoa học và Đào tạo, tham mưu kế hoạch hoạt động, các cuộc họp và nội dung làm việc của hội đồng.
 4. Chủ trì tổ chức hội nghị khoa học của sinh viên cấp Học viện hàng năm; chủ trì, tham gia tổ chức hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế.
 5. Tổ chức đăng ký, xét duyệt, nghiệm thu, công nhận các đề tài khoa học cấp Học viện của viên chức, người lao động và người học; tổ chức xét duyệt, nghiệm thu tập bài giảng, giáo trình, tài liệu của các đơn vị; tổ chức thẩm định, công nhận giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo cho các cá nhân trong Học viện.
 6. Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý khoa học, tổ chức tập huấn về khoa học và công nghệ cho viên chức, người lao động; kiểm tra, giám sát, đốc thúc các hội đồng khoa học khoa, các đơn vị, cá nhân triển khai, báo cáo kết quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch và quy định của Học viện.
 7. Đầu mối tổng hợp, kiểm tra, xác nhận giờ chuẩn nghiên cứu khoa học, sản phẩm khoa học, điểm công trình khoa học của giảng viên cơ hữu, giảng viên kiêm giảng trong Học viện theo quy định.
 8. Tổng hợp, báo cáo kết quả khoa học và công nghệ theo quy định và chỉ đạo của lãnh đạo Học viện.
 9. Chủ trì, phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu điện tử về kết quả khoa học và công nghệ để phục vụ cho viên chức, người học và cung cấp dịch vụ ra bên ngoài Học viện; tham mưu triển khai chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học.
 10. Triển khai tổng kết và khen thưởng khoa học và công nghệ hàng năm; tham mưu xử lý kỷ luật các trường hợp vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.
 11. Xây dựng các quy định, hỗ trợ viên chức, người lao động, người học trong xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

3. Về Quản lý và sử dụng tài sản, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ khác

 1. Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Học viện.
 2. Tiếp nhận, xử lý và lưu trữ các tài liệu, văn bản về hợp tác quốc tế và quản lý khoa học, sở hữu trí tuệ; chuyển công bố tại Thư viện và lưu trữ theo quy định.
 3. Tham gia đánh giá của các bên liên quan về khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế theo kế hoạch chung của Học viện.
 4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện phân công, chỉ đạo.