Thông tin chung

Giới thiệu chương trình đào tạo đại học
Giới thiệu chương trình đào tạo Thạc sĩ
Giới thiệu về Chương trình đào tạo tiến sĩ
Giới thiệu về chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn
Công tác bồi dưỡng cán bộ Hội LHPN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của tổ chức Hội trong tình hình mới. Thực hiện các văn bản về công tác bồi dưỡng của Bộ Nội Vụ và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã ban hành và triển khai thực hiện các Chương trình bồi dưỡng theo các nội dung chính sau:
Năm 2023, Học viện Phụ nữ Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mở chương trình đào tạo hệ Tiến sĩ ngành Công tác xã hội và Quản trị kinh doanh theo định hướng ứng dụng.
Học viện Phụ nữ Việt Nam là cơ sở đào tạo đại học công lập phát triển theo định hướng ứng dụng trực thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Học viện Phụ nữ Việt Nam (Học viện) là cơ sở giáo dục đại học công lập có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đa ngành cho đất nước.
Quyết định ban hành chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Luật