Phòng Công tác sinh viên

GIỚI THIỆU PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
 

TRƯỞNG PHÒNG: ThS. Bùi Gia Huân

Email: giahuan@vwa.edu.vn

Lý lịch khoa học

Phòng Công tác sinh viên có chức năng tham mưu và giúp Giám đốc Học viện trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác học sinh, sinh viên của Học viện.

Các nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:

 1. Chủ trì xây dựng, chỉnh sửa các quy chế, quy trình công việc liên quan đến công tác học sinh, sinh viên.
 2. Tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên:
  1. Triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, học tập các Nghị quyết của Đảng và chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
  2. Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân, học sinh, sinh viên” vào đầu mỗi năm học với nội dung cụ thể theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Học viện.
  3. Nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của sinh viên, đề xuất với Ban Giám đốc Học viện hình thức tuyên truyền giáo dục phù hợp, kịp thời.
  4. Quản lý phòng truyền thống Học viện, lưu trữ tư liệu; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, giới thiệu về lịch sử phát triển của Học viện.
 3. Công tác đánh giá, khen thưởng, kỷ luật người học, cựu người học:
  1. Chủ trì tổ chức đánh giá, phân loại kết quả rèn luyện của sinh viên theo định kỳ và trước khi tốt nghiệp.
  2. Chủ trì triển khai công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cựu người học.
  3. Phối hợp, tiếp nhận các đề xuất khen thưởng, kỷ luật từ các tổ chức, đơn vị khác trong Học viện đối với sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh.
 4. Các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ người học:
  1. Tổ chức công tác “Cố vấn học tập” cho sinh viên theo quy định.
  2. Cấp thẻ sinh viên và các loại giấy xác nhận sinh viên.
  3. Tổ chức các hoạt động tư vấn, đào tạo kỹ năng mềm cho người học.
  4. Hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, kết nối người học với doanh nghiệp/tổ chức.
  5. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; đầu mối tham mưu phê duyệt hồ sơ thành lập, đôn đốc, giám sát các loại hình câu lạc bộ trong Học viện.
  6. Kết nối cung cấp các dịch vụ khác cho sinh viên.
 5. Công tác hành chính đối người học:
  1. Quản lý hồ sơ hành chính sinh viên: Giấy khai sinh, lý lịch, giấy tờ chứng nhận chế độ ưu tiên, chứng nhận sức khỏe, hồ sơ theo dõi quá trình rèn luyện, khen thưởng, kỷ luật…
  2. Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu người học, cựu người học các chương trình cấp bằng đại học, sau đại học của Học viện.
  3. Quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú.
  4. Tổ chức đối thoại giữa Ban Giám đốc Học viện với sinh viên theo định kỳ.
  5. Giải quyết những thắc mắc, khiếu nại của sinh viên theo thẩm quyền.
 6. Tổ chức thực hiện chế độ chính sách đối với sinh viên: học bổng, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, bảo hiểm, tín dụng và các chế độ khác cho sinh viên; chủ trì xây dựng quỹ học bổng cho sinh viên.
 7. Chủ trì tổ chức các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng trong Học viện.
 8. Tổng hợp, báo cáo công tác học sinh, sinh viên theo quy định.
 9. Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Học viện.
 10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.