Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

GIỚI THIỆU PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 

TRƯỞNG PHÒNG: THS. NGUYỄN MINH PHƯƠNG

Email: nguyenminhphuong@vwa.edu.vn

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: THS. TẠ VĂN THÀNH

Email: thanhtv@vwa.edu.vn

Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng có chức năng tham mưu cho Hội đồng Học viện, Ban Giám đốc Học viện trong quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động về khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục của Học viện.

Các nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:

1. Về Công tác khảo thí

 1. Làm đầu mối trực tiếp thực hiện công tác khảo thí theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Học viện Phụ nữ Việt Nam.
 2. Lập các loại kế hoạch, báo cáo về công tác khảo thí theo quy định của Học viện, các cơ quan có thẩm quyền.
 3. Xây dựng, chỉnh sửa và trình Giám đốc ký duyệt, ban hành các văn bản quản lý, quy định, quy trình công việc liên quan công tác khảo thí.
 4. Hướng dẫn thực hiện, hướng dẫn nghiệp vụ; theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản, kế hoạch, hoạt động có liên quan đến công tác khảo thí của các đơn vị, cá nhân.
 5. Nghiên cứu, đề xuất các hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học; chủ động cập nhật, đề xuất với Giám đốc Học viện áp dụng các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác khảo thí, phương pháp thi theo hướng chính quy, hiện đại và hội nhập.
 6. Chủ trì, phối hợp với các Khoa, đơn vị, Bộ môn tổ chức xây dựng, bổ sung và sử dụng Ngân hàng câu hỏi đối với các ngành đào tạo bậc đại học, sau đại học của Học viện; quản lý và đưa ngân hàng câu hỏi vào hệ thống phần mềm CNTT để tổ chức thi/ kiểm tra.
 7. Chủ trì tổ chức thi, chấm thi, quản lý bài thi các kỳ thi tuyển sinh, thi kết thúc học phần các ngành đào tạo bậc đại học, sau đại học của Học viện, chấm khóa luận đại học; phối hợp với phòng Đào tạo ra mã phách; giám sát, đốc thúc các giảng viên tự nhập điểm và gửi file kết quả chấm thi, bản cứng có chữ ký của người chấm về phòng Đào tạo ngay sau khi kết thúc chấm thi.
 8. Thường trực các tiểu ban ra đề thi, coi thi các kỳ thi tuyển sinh, kỳ thi tốt nghiệp và phối hợp với các đơn vị liên quan trong tổ chức, kiểm tra, giám sát các kỳ thi của Học viện.
 9. Chủ trì, phối hợp với các Khoa, phòng ban và các đơn vị có liên quan tổ chức phúc khảo bài thi và giải quyết các tồn tại vướng mắc liên quan đến công tác thi, sau khi thi của người học các ngành đào tạo bậc đại học, sau đại học của Học viện.
 10. Phối hợp với Phòng Đào tạo thẩm định hồ sơ đề nghị xét duyệt trúng tuyển các kỳ thi, các hệ đào tạo của nhà trường tổ chức.
 11. Tham mưu tổ chức các hội thảo, cuộc họp liên quan đến công tác khảo thí.

2. Về Công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng

 1. Tham mưu xây dựng, chỉnh sửa các văn bản, quy định, quy trình công việc về đảm bảo chất lượng của Học viện; xây dựng các loại kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về đảm bảo chất lượng.
 2. Tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong (nội bộ); bao gồm các công việc chính: các công cụ giám sát, công cụ đánh giá, các quy định, quy trình đảm bảo chất lượng, hệ thống quản lý thông tin và tổ chức giám sát việc thực hiện của các bộ phận, cá nhân.
 3. Hướng dẫn thực hiện, hướng dẫn nghiệp vụ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm và thực hiện hợp tác trong các lĩnh vực về đảm bảo chất lượng giáo dục.
 4. Tổ chức các hoạt động thanh tra giảng đường, lập báo cáo kiến nghị cải tiến các hoạt động dạy và học.
 5. Tổ chức công tác đánh giá chất lượng nội bộ (chủ trì xây dựng báo cáo tự đánh giá) của Học viện và hỗ trợ các khoa triển khai tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo.
 6. Đầu mối tham mưu triển khai kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, kiểm định chương trình đào tạo theo kế hoạch và quy định.
 7. Tổ chức đánh giá, thu thập ý kiến đánh giá của các bên liên quan theo các nội dung được giao trong quy chế khảo sát các bên liên quan và các nội dung đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng giáo dục mà chưa được phân công cho các đơn vị khác.
 8. Thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử và lập các loại báo cáo công tác đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của lãnh đạo Học viện, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 9. Tổ chức công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định.
 10. Chủ trì, phối hợp với Phòng Tổ chức Hành chính trong giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Bộ quy trình công việc theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; tham mưu triển khai các giải pháp cải tiến quản lý chất lượng, hoàn thiện bộ quy trình công việc sau giám sát, đánh giá; đảm bảo việc vận hành bộ quy trình công việc theo ISO có sự thống nhất, đáp ứng được các yêu cầu của kiểm định chất lượng giáo dục.
 11. Đầu mối tập hợp, số hóa, quản lý các tài liệu, minh chứng phục vụ kiểm định độc lập chất lượng cơ sở giáo dục và kiểm định chương trình đào tạo.
 12. Tham gia vào công tác thẩm định, nghiệm thu chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo các ngành học theo kế hoạch của Hội đồng Khoa học và Đào tạo; tham gia vào công tác thanh tra tuyển sinh, thanh tra tốt nghiệp các hệ đào tạo của Học viện.

3. Về Quản lý và sử dụng tài sản, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ khác

 1. Quản lý Ngân hàng câu hỏi môn học, ứng dụng/phần mềm/hệ thống CNTT được giao để thực hiện nhiệm vụ liên quan tới công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo của Học viện.
 2. Thực hiện công tác quản lý, lưu trữ và bảo mật đề thi, bài thi, điểm thi, tài liệu khác theo quy định.
 3. Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Học viện.
 4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

Email liên hệ: ktbdcl@hvpnvn.edu.vn