Các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội LHPN cấp Trung ương; cấp tỉnh; cấp huyện; cấp cơ sở; chi hội trưởng, chi hội phó, tổ trưởng, tổ phó. Với thời lượng học 01 tháng/01 chương trình, 05 chương trình bồi dưỡng trên được xây dựng dành cho cán bộ, công chức Hội LHPN các cấp chưa học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội và chưa được cấp chứng chỉ nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm cho cán bộ Hội LHPN các cấp; cập nhật kiến thức, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng và phương pháp công tác để thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với phong trào phụ nữ và hoạt động Hội.

Các chương trình bồi dưỡng cập nhật nghiệp vụ công tác Hội, bồi dưỡng chuyên sâu, giảng viên nguồn, tài chính vi mô cho cán bộ Hội LHPN các cấp (3-5 ngày/1 chương trình) bao gồm chương trình Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cho cán bộ Hội LHPN cấp tỉnh; cấp huyện nhằm bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, nguồn lãnh đạo cán bộ Hội cấp tỉnh; huyện với mục tiêu nâng cao nhận thức, kiến thức về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật, kỹ năng lãnh đạo quản lý, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng hoạch định chiến lược, kỹ quản lý nguồn nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất; Chương trình bồi dưỡng báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng thời công nghệ số nhằm trang bị cho cán bộ Hội những kiến thức về xu hướng và thách thức trong công tác tuyên truyền thời đại công nghệ 4.0; Chương trình bồi dưỡng kiến thức Giới và kỹ năng lãnh đạo, quản lý nhằm góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc và nâng cao năng lực chuyên môn, các kiến thức về Giới, bình đẳng Giới và các kỹ năng cần thiết về lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ Hội phù hợp với đặc thù công việc và xu thế phát triển của xã hội; và các chương trình bồi dưỡng cập nhật nghiệp vụ công tác Hội, công tác xã hội tập trung vào các chuyên đề, kỹ năng chuyên sâu về công tác xã hội sau khi đã khảo sát lấy ý kiến về nhu cầu bồi dưỡng, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ Hội; Chương trình bồi dưỡng Giảng viên nguồn TOT cho cán bộ Hội LHPN cấp TW và tỉnh/thành phố chú trọng phương pháp giảng dạy tương tác để khuyến khích học viên chia sẻ kinh nghiệm, tham gia vào quá trình xây dựng bài giảng có chất lượng, hiệu quả giúp xây dựng năng lực đội ngũ giảng viên nguồn cấp TW và tỉnh/thành phố có phương pháp giảng dạy phù hợp, có khả năng trực tiếp giảng dạy các chương trìn theo phân cấp; Chương trình bồi dưỡng tài chính vi mô hướng tới sự phát triển và tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, thúc đẩy việc nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ thông qua tiếp cận tài chính, góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm TCVM trong cả nước bao gồm các Quỹ, chương trình dự án TCVM.

Ngoài ra, Học viện còn tổ chức bồi dưỡng theo chuyên đề cho cán bộ nữ, cán bộ làm công tác phụ nữ như “Nâng cao năng lực thực hiện Bình đẳng giới”, “Kỹ năng lãnh đạo, quản lý”, “Kỹ năng và phương pháp vận động tranh cử”…

Bên cạnh đó, triển khai theo chương trình hợp tác liên Chính phủ hàng năm giữa chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào, Chính phủ Campuchia, hàng năm Học viện vẫn tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ nữ một số nước trong khu vực: Bồi dưỡng cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào (2 tháng) và bồi dưỡng cho cán bộ Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và phát triển (1 tháng).

Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng và bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên, chuyên viên chính cững được Học viện quan tâm và thực hiện theo quy định của Bộ Nội vụ.

Song song với các chương trình đào tạo đại học, sau đại học, Học viện Phụ nữ Việt Nam còn đi đầu trong việc phối hợp, tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn về nâng cao nghiệp vụ công tác Hội, tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh giảng viên đại học, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng,.v..v..Các khóa bồi dưỡng ngắn hạn của Học viện tập trung vào việc trang bị những kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ để áp dụng hiệu quả vào công việc. Với phương pháp giảng dạy hiện đại, các khóa học bồi dưỡng ngắn hạn của Học viện Phụ nữ Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của đông đảo học viên là các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có mong muốn nâng cao kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân.