Tham gia khóa học là 39 học viên là chuyên viên làm việc tại Học viện Phụ nữ Việt Nam và các phòng, ban thuộc Trung ương hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Do ảnh hưởng diễn biến phức tạp của dịch Covid nên khóa học tạm thời được diễn ra theo hình thức trực tuyến trên hệ thống LMS của Học viện Phụ nữ Việt Nam. Mục đích tổ chức lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trang bị, cập nhật những kiến thức cần thiết về quản lý Nhà nước, cải cách hành chính, kiến thức quản lý trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam về hội nhập và kỹ năng thực thi công việc, đồng thời nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm được giao, hoàn thiện các tiêu chuẩn của ngạch chuyên viên và từng vị trí chức danh đang đảm nhiệm theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức trong thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn và trách nhiệm được giao…

Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 19 chuyên đề về những kiến thức và kỹ năng cần thiết về quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên như: Kiến thức chung về Nhà nước trong hệ thống chính trị; tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; đạo đức công vụ; cải cách thủ tục hành chính Nhà nước; kỹ năng soạn thảo văn bản; kỹ năng giao tiếp hành chính, làm việc nhóm; lập và quản lý hồ sơ, viết báo cáo…

Tham gia giảng dạy khóa học là các giảng viên có chuyên môn cao và kinh nghiệm trong công tác giảng dạy tại Học viện Hành chính Quốc gia, Học viện Phụ nữ Việt Nam. Các học viên cần tham gia đầy đủ các buổi học và hoàn thành 2 bài kiểm tra (tự luận và trắc nghiệm) và hoàn thành tiểu luận cuối khóa của khóa học.

Việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức công vụ của đội ngũ viên chức Hội LHPN Việt Nam là rất cần thiết. Chúc các học viên có thời gian học tập say mê, tích cực nghiên cứu, chủ động trao đổi với giảng viên, chấp hành nghiêm túc các quy chế, quy định của Học viện, từ đó tích lũy những kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, đáp ứng được các yêu cầu mới đặt ra của thực tiễn công tác.