Ba công khai

Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định về việc công khai dự toán chi ngân sách Quý 1 năm 2024.
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định về việc công khai dự toán chi ngân sách năm 2024.
Quyết định công bố công khai dự toán chi ngân sách Quý 2 năm 2023
Quyết định về việc công bố công khai chi tự toán ngân sách năm 2023
Báo cáo công khai kết quả kết nối, phục vụ cộng đồng 2022 - 2023
Báo cáo công khai cam kết chất lượng đào tạo thạc sĩ 2022 - 2023
Báo cáo công khai cam kết chất lượng đào tạo đại học 2022 - 2023
Báo cáo công khai tài chính Học viện Phụ nữ Việt Nam năm 2022 - 2023
Báo cáo công khai chất lượng đào tạo thực tế năm 2022 - 2023