Tài liệu tham khảo

GIỚI THIỆU SÁCH: Nghiên cứu & phát triển sản phẩm mới
GIỚI THIỆU SÁCH: Bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam
Giới thiệu sách: Principles of microeconomics
Giới thiệu sách: Ngôn ngữ truyền thông và tiếp thị góc nhìn từ lý luận đến thực tiễn tiếng Việt
GIỚI THIỆU SÁCH: Giáo trình Logic học
Giới thiệu sách: Giáo trình công tác xã hội trong y tế
GIỚI THIỆU SÁCH: Giới và kinh doanh
GIỚI THIỆU SÁCH: Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
Giới thiệu sách: Khoa học lãnh đạo lý thuyết và kỹ năng