Công bố khoa học

Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố khoa học năm học 2022-2023.
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố khoa học năm học 2021 - 2022.
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố khoa học năm học 2020 - 2021.