Nghiên cứu khoa học Sinh viên, Giảng viên

Kế hoạch tổ chức Hội nghị NCKH sinh viên cấp Học viện và Hội thảo công bố kết quả NCKH sinh viên cấp Học viện năm học 2023-2024.
Năm học 2022 - 2023, công tác quản lý hoạt động NCKH sinh viên của Học viện đã được quan tâm với nhiều biện pháp tích cực như cải tiến công tác thống kê báo cáo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức, thực hiện, các bước triển khai các nhiệm vụ, vận hành đúng quy trình, quy định góp phần nâng cao chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ, đáp ứng yêu cầu đào tạo trình độ đại học của Học viện.
Năm học 2021-2022, Học viện Phụ nữ Việt Nam có tổng 30 đăng ký đề xuất NCKH sinh viên cấp Học viện. Tổ chức 03 hội đồng xét chọn đề xuất; 30 đề xuất đề tài được hội đồng thông qua để triển khai xây dựng đề cương thuyết minh. Tổ chức 09 hội đồng xét duyệt thuyết minh cho 24 đề cương. Kết quả có 16 đề tài NCKH được giao nhiệm vụ và triển khai thực hiện. Tổng cộng có 14 đề tài cấp Học viện được hoàn thành và công nhận kết quả nghiên cứu.
Tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2020-2021 - Một số điểm chính
Năm 2023, Học viện hoàn thành 12 đề tài cơ sở, 5 đề tài cấp Bộ, 1 dự án khảo sát và đang thực hiện 01 đề tài cấp tỉnh/thành phố, 02 đề tài cấp Nhà nước và công bố 301 sản phẩm khoa học.
Năm 2022, Học viện hoàn thành 11 đề tài cơ sở, 5 đề tài cấp Bộ, 2 dự án khảo sát và công bố 145 sản phẩm khoa học.
Tổng kết hoạt động Khoa học và công nghệ của Học viện Phụ nữ Việt Nam năm 2021 - Một số điểm chính.
Quy chế tổ chức, quản lý hoạt động KH&CN của Học viện Phụ nữ Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 810/QĐ-HVPNVN ngày 26/9/2022, thay thế Quyết định số 311/QĐ-HVPNVN ngày 5/6/2018.

1. Giới thiệu về Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Phụ nữ Việt Nam   Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Phụ nữ Việt Nam (gọi tắt là Hội đồng) nhiệm kỳ 2021-2025 được thành lập theo Quyết định số 143/QĐ-HVPNVN ngày 3 tháng 3 năm 2021. Hội đồng