Chức năng nhiệm vụ

Quy chế quản lý viên chức, người lao động của Học viện Phụ nữ Việt Nam
QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM
Chức năng, nhiệm vụ của Học viện Phụ nữ Việt Nam