Hội đồng Học viện

Quyết định công nhận Hội đồng Học viện Phụ nữ Viêt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027