Năm học 2023-2024, Học viện Phụ nữ Việt Nam có tổng 64 đăng ký đề xuất đề tài NCKH sinh viên, với 49 đề tài được lựa chọn để thực hiện đề cương thuyết minh trước Hội đồng, tổng có 15 Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề cương đã được tổ chức.

Chiều ngày 23/11/2023, Chủ tịch và thư ký của các Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề cương đề tài NCKH sinh viên cấp Học viện năm học 2023-2024 đã có cuộc họp thống nhất, thảo luận về các đề tài NCKH sinh viên năm nay.

Hội đồng làm việc hết sức tập trung, nghiêm túc, và hiệu quả để lựa chọn ra những đề tài có tính khả thi, có tính áp dụng thực tiễn và được tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung theo góp ý Hội đồng trước khi được giao nhiệm vụ thực hiện đề tài. 

Mời bạn đọc xem danh sách các đề tài được lựa chọn TẠI ĐÂY.