Trang chủ      /     Hệ đào tạo

Business Administration

Mã ngành đào tạo

9340101 

Trình độ đào tạo

Tiến sĩ

Văn bằng tốt nghiệp

Bằng tiến sĩ

Thời gian đào tạo

3 năm với bằng thạc sĩ
4 năm với bằng đại học

Tổ hợp môn

Tổng quan

Chương trình tiến sĩ quản trị kinh doanh đào tạo những nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý có kiến thức thực tế và lý thuyết tiên tiến, chuyên sâu về quản trị kinh doanh; có kỹ năng tổng hợp, phân tích thông tin, phát hiện và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo; có thể sử dụng thành thạo các lý thuyết cốt lõi, nền tảng về quản trị kinh doanh, các phương pháp, công cụ, công nghệ thông tin, kỹ thuật nghiên cứu khoa học tiên tiến để thiết kế, thực hiện, quản lý nghiên cứu khoa học độc lập; có kỹ năng truyền bá, phổ biến tri thức; thiết lập mạng lưới hợp tác trong hoạt động nghiên cứu cũng như quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn của tổ chức; khả năng tự định hướng và dẫn dắt chuyên môn, hướng dẫn nghiên cứu, khả năng đưa ra các kết luận, khuyến cáo khoa học; có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, tinh thần phục vụ nhân dân và ý thức bình đẳng giới.

Điều kiện tuyển sinh

XÉT TUYỂN

Cấu trúc chương trình

Cấu trúc chương trình

– Tổng khối lượng học tập của CTĐT là là 90 tín chỉ đối với NCS đã có bằng thạc sĩ và 120 tín chỉ đối với NCS chưa có bằng thạc sĩ. 

– Phân bổ theo các khối kiến thức như sau: 

Các học phần bổ sung (đối với NCS chưa có bằng thạc sĩ): 30 tín chỉ 

Các chuyên đề và tiểu luận tổng quan: 9 tín chỉ 

Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses): 9 tín chỉ 

Các học phần tự chọn (Elective Courses), chọn 2 trong 5  học phần : 4 tín chỉ 

Luận án tiến sĩ (Dissertation): 68 tín chỉ 

I. Các học phần bổ sung  

II. Các học phần ở trình độ tiến sĩ

II.1. Các chuyên đề và tiểu luận tổng quan

II.2. Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses) 

II.3. Các học phần tự chọn (Elective Courses)  

II.4.Luận án tiến sĩ  (Dissertation)

 

Kế hoạch giảng dạy theo chuẩn đầu ra

Dự kiến kế hoạch giảng dạy

Xây dựng đề cương nghiên cứu 

Học các học phần trong chương trình tiến sĩ 

Báo cáo đề cuơng nghiên cứu 

Học các học phần bổ sung 1, 2, 3, 4, 5. 

Thực hiện tiểu luận tổng quan

Thực hiện chuyên đề tiến sĩ 1

Thực hiện chuyên đề tiến sĩ 2

Báo cáo các nhóm chuyên đề

Học các học phần bổ sung 6, 7, 8, 9, 10

Viết và tổng hợp luận án

Công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí và hội thảo khoa học

Bảo vệ luận án cấp cơ sở và cấp Trường

Bảo vệ luận án

Chuẩn đầu ra

KT1: Vận dụng thành thạo các lý thuyết cốt lõi, nền tảng chuyên sâu cập nhật thuộc lĩnh vực quản trị kinh doanh trong nghiên cứu kiến tạo tri thức mới và thực hiện hiệu quả các chức năng quản lý trong thực tiễn quản trị kinh doanh. 

KT2: Vận dụng thành thạo các khái niệm, phương pháp, mô hình, công cụ, kỹ thuật nghiên cứu định lượng và định tính trong nghiên cứu cũng như thực tiễn quản trị kinh doanh. 

KN1: Thực hiện tổng quan toàn diện và đầy đủ về một chủ đề nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học quản trị kinh doanh. 

KN2: Xây dựng đề cương, thiết kế, triển khai, viết báo cáo nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh về một chủ đề thuộc ngành quản trị kinh doanh để phát hiện và giải quyết những vấn đề mới, góp phần kiến tạo tri thức mới ở cấp ngành, khu vực, quốc gia dựa trên các dữ liệu khách quan.  

KN3: Thể hiện khả năng viết bài báo khoa học và đăng tải trên các tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín tại Việt Nam và/hoặc nước ngoài; kỹ năng báo cáo kết quả nghiên cứu tại các hội nghị khoa học.  

KN4: Thể hiện khả năng thiết lập mạng lưới hợp tác trong hoạt động nghiên cứu khoa học cũng như quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn của tổ chức. 

TC-TN1: Thể hiện khả năng tự định hướng nghiên cứu khoa học và dẫn dắt người khác trong chuyên môn, khả năng hướng dẫn nghiên cứu khoa học; khả năng đưa ra các kết luận, khuyến cáo khoa học trong lĩnh vực quản trị kinh doanh cấp ngành, khu vực và quốc gia. 

TC-TN2: Thể hiện tác phong làm việc chuyên nghiệp cao trong công việc chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, tinh thần phục vụ nhân dân, ý thức bình đẳng giới. 

Triển vọng nghề nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tự học, tự nghiên cứu, tự cập nhật kiến thức mới về các vấn đề chung của lĩnh vực kinh tế xã hội và các vấn đề đặc thù của ngành quản trị kinh doanh.  

Người học sau khi tốt nghiệp tiến sĩ quản trị kinh doanh có thể công tác trong các cơ quan, đơn vị thuộc ngành, chuyên ngành được đào tạo sau:  

– Cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cao hoặc cán bộ chuyên môn trong các tổ chức kinh tế xã hội và nghề nghiệp (doanh nghiệp trong nước và quốc tế,….); 

– Cố vấn, chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực quản trị kinh doanh; 

– Cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn trong các cơ quan quản lý nhà nước các cấp;  

– Cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn trong các tổ chức phi chính phủ. 

– Nghiên cứu viên, giảng viên tại các viện nghiên cứu và cơ sở giáo dục và đào tạo.