Trang chủ      /     Hệ đào tạo

Business Administration

Mã ngành đào tạo

8340101

Trình độ đào tạo

Thạc sĩ

Văn bằng tốt nghiệp

Bằng thạc sĩ

Thời gian đào tạo

2 năm
Thời gian tối đa: 4 năm

Định hướng

Môn cơ bản: Kinh tế học

Môn chuyên ngành: Quản trị học 

Tổng quan

Quản trị kinh doanh đào tạo các nhà quản trị có bản lĩnh, có đạo đức, có các tiếp cận mới, đa dạng và chuyên sâu về quản trị kinh doanh hiện đại; cập nhật kiến thức mới, công cụ mới, xu hướng quản trị mới phù hợp trong môi trường hội nhập quốc tế đầy biến động; có kỹ năng thực hành ở mức độ thành thạo để tổ chức, điều hành và quản lý doanh nghiệp, tổ chức đạt hiệu quả cao. Đồng thời người học có khả năng khám phá kiến thức mới, năng động, sáng tạo; có thể trở thành các chuyên gia tư vấn, đào tạo về quản trị kinh doanh.

Điều kiện tuyển sinh

TUYỂN THẲNG

THEO KẾT QUẢ LÀM BÀI LUẬN

Cấu trúc chương trình

Cấu trúc chương trình

Tổng số tín chỉ: 60 (trong đó 41 tín chỉ học tập trên lớp, 6 tín chỉ thực tập và 7 tín chỉ đề án tốt nghiệp). Trong đó: Kiến thức chung: 8 tín chỉ; Kiến thức cơ sở ngành: 39 tín chỉ. Tỷ lệ tín chỉ thực hành/tổng số tín chỉ: 48.3%

1. CHCT01 Triết học 

2. CHKT02 Tài chính công ty 

3. CHTH02 Quản trị chiến lược nâng cao 

4. CHTH04 Quản trị nguồn nhân lực nâng cao 

5. CHKT04 Quản trị hệ thống thông tin 

6. CHPR01 Quản trị marketing nâng cao 

7. CHPR02 Quản trị hậu cần và chuỗi cung ứng 

8. CHTH01 Kinh doanh quốc tế 

9. CHKT01 Thiết kế nghiên cứu kinh doanh 

10. Tự chọn 1 (3TC) 

11. Tự chọn 2 (3TC) 

12. Tự chọn 3 (3TC) 

13. Tự chọn 4 (3TC) 

TT Mã học phần Môn học Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4 Số TC

14. Tự chọn 5 (3TC) 

15. Tự chọn 6 (3TC) 

16. CHTH09 Thực tập 

17. CHTH10 Đề án tốt nghiệp 

Kế hoạch giảng dạy theo chuẩn đầu ra

Dự kiến kế hoạch giảng dạy

Tiết học

4 tín chỉ

Tài chính công ty

3 tín chỉ

Quản trị chiến lược nâng cao

3 tín chỉ

Quản trị nguồn nhân lực nâng cao

3 tín chỉ

Quản trị hệ thống thông tin

3 tín chỉ

Quản trị marketing nâng cao

3 tín chỉ

Quản trị hậu cần và chuỗi cung ứng

2 tín chỉ

Kinh doanh quốc tế

3 tín chỉ

Thiết kế nghiên cứu kinh doanh

4 tín chỉ

Tự chọn 1 (3TC)

3 tín chỉ

Tự chọn 2 (3TC)

3 tín chỉ

Tự chọn 3 (3TC)

3 tín chỉ

Tự chọn 4 (3TC)

3 tín chỉ

Tự chọn 5 (3TC)

2 tín chỉ

Tự chọn 6 (3TC)

2 tín chỉ

Thực tập

6 tín chỉ

Đề án tốt nghiệp

3 tín chỉ

Môn học bắt buộc

Môn học tự chọn

Môn học tiên quyết

Môn học bắt buộc

Môn học chuyên ngành

Chuẩn đầu ra

KT1: Giải thích mạch lạc phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu khoa học trong nghiên cứu các kiến thức chuyên sâu của quản trị kinh doanh và vận dụng thế giới quan, phương pháp tư duy logic để học tập, nghiên cứu suốt đời;

KT2: Diễn giải rõ các lý thuyết kinh tế, quản trị hiện đại, các kiến thức nền tảng, chuyên sâu, nâng cao về kinh tế, quản trị kinh doanh, môi trường kinh doanh để ra các quyết định chức năng cho doanh nghiệp;

KT3: Tổng hợp được một số kiến thức chuyên sâu, liên ngành trong nghiên cứu và thực hành quản trị kinh doanh trong môi trường toàn cầu hóa, gồm quản lý tổ chức, nhân sự, sản xuất, tài chính, marketing, lãnh đạo, kế hoạch và chiến lược kinh doanh để nhận diện các cơ hội kinh doanh, đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức, đưa ra các quyết định chiến lược cho doanh nghiệp.

KN1: Áp dụng được kỹ năng thu thập, xử lý thông tin, nghiên cứu độc lập nhằm tư vấn, giải quyết các vấn đề thực tiễn trong doanh nghiệp, tổ chức;

KN2: Ứng dụng thực tế được kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu, thông tin một cách khoa học, tiên tiến, nghiên cứu phát triển, đổi mới, sử dụng công nghệ phù hợp, tư duy sáng tạo nhằm nhận diện, đánh giá, giải quyết vấn đề và ra quyết định liên quan tới quản trị kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức;

KN3: Thực hành được kỹ năng lãnh đạo, tổ chức và quản trị doanh nghiệp, đặc biệt trong môi trường đa văn hóa;

KN4: Thực hành được các kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục, kết nối và bảo vệ quan điểm, luận điểm trong khoa học.

TC1: Tự nghiên cứu, sáng tạo, đổi mới trong quản trị doanh nghiệp; có khả năng tự chủ, độc lập trong quá trình làm việc ở doanh nghiệp, tổ chức;

TC2: Tự định hướng, thích nghi với môi trường nghề nghiệp thay đổi, dẫn dắt, hướng dẫn người khác thực hiện nhiệm vụ, cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp;

TC3: Có bản lĩnh vượt qua các khó khăn, thử thách, có trách nhiệm đối với công việc, đáp ứng các chuẩn mực đạo đức của nhà quản trị doanh nghiệp, có tác phong làm việc khoa học, thái độ làm việc đúng mực; có trách nhiệm với cá nhân, tập thể cũng như ý thức phục vụ cộng đồng.

NN: Tiếng Anh đạt trình độ 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (hoặc trình độ tương đương trở lên).

Triển vọng nghề nghiệp

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Học viên tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh có thể trở thành nhà quản trị chuyên nghiệp làm việc tại các vị trí quản lý bộ phận chức năng (bán hàng, marketing, nhân sự, kế hoạch kinh doanh, tài chính,…), các vị trí quản lý về quản trị kinh doanh hoặc khởi sự kinh doanh tại doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tập đoàn đa quốc gia thuộc mọi lĩnh vực ngành nghề. Người học cũng có thể khởi nghiệp, tự thành lập mô hình kinh doanh hoặc trở thành chuyên gia tư vấn về quản trị điều hành doanh nghiệp hoặc nghiên cứu trong các viện nghiên cứu, giảng dạy trong các trường đại học đào tạo về quản trị kinh doanh.

Sau khi tốt nghiệp, học viên có khả năng tự học suốt đời và có thể học tập tiếp chương trình đào tạo tiến sĩ trong và ngoài nước.