Học viện Phụ nữ Việt Nam có sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội, cán bộ làm công tác phụ nữ và tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn trong từng thời kỳ; tổ chức các nhiệm vụ khoa học, công nghệ để tham mưu, đề xuất cho Đảng, nhà nước và Hội LHPN Việt Nam về các chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới. 

Trong đó, bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cho cán bộ nữ, cán bộ Hội được Học viện xác định là hoạt động quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ Hội, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác Hội và phong trào phụ nữ trong giai đoạn hiện nay. Hàng năm, Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức 04 lớp cho khoảng 150 học viên là chủ tịch, phó chủ tich Hội LHPN cấp Tỉnh, Huyện trên địa bàn cả nước. Chương trình được thực hiện với nhiều chuyên đề với nội dung đa dạng như: Kiến thức về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, Kỹ năng giao tiếp, ứng xử, Kỹ năng giải quyết vấn đề, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng hoạch định chiến lược, Kỹ năng quản lý nguồn nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất…ngoài ra, các chuyên đề cụ thể của từng lớp sẽ được Học viện truyền đạt như: trao đổi các chuyên đề chung về lãnh đạo, quản lý; giới và phát triển bền vững; lồng ghép hoạt động Hội trong hoạt động của địa phương; về kỹ năng lựa chọn ưu tiên và lập kế hoạch hoạt động. Lớp cấp tỉnh sẽ học thêm về kỹ năng phân công, ủy quyền; kỹ năng thu thập và tổng hợp thông tin; kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định; kỹ năng tạo động lực và đánh giá. Lớp cấp huyện học thêm kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian; kỹ năng hướng dẫn và hỗ trợ cấp dưới; kỹ năng phản biện xã hội về bình đẳng giới; kỹ năng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở. Khoá học góp phần bồi dưỡng và rèn luyện những kỹ năng lãnh đạo, quản lý thiết yếu gắn với chức danh, yêu cầu vị trí việc làm của công chức, viên chức.

Các hoạt động bồi dưỡng cán bộ nữ nói chung và bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cho cán bộ nữ, cán bộ Hội LHPN các cấp của Học viện Phụ nữ Việt Nam những năm qua đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận góp phần nâng cao vị thế, uy tín cho cán bộ Hội, cán bộ làm công tác phụ nữ, cán bộ nữ cho hệ thống chính trị và tham gia đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, đáp ứng nhu cầu xã hội. Định hướng thời gian tới Học viện Phụ nữ Việt Nam phấn đấu trở thành một trung tâm bồi dưỡng cán bộ Hội, cán bộ nữ có uy tín, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới.