Trong đó, Quy chế khẳng định mục tiêu của Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ nhằm khuyến khích hoạt động sáng tạo, thúc đẩy quá trình tạo lập, khai thác và chuyển giao, bảo vệ tài sản trí tuệ của cá nhân, tổ chức và của Học viện.

Nội dung Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ bao gồm

  • Tổ chức bộ phận quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ (Điều 14),
  • Nhiệm vụ và quyền hạn của bộ phận quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ (Điều 15),
  • Trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, giảng viên và người học và các chủ thể khác tham gia vào các hoạt động sở hữu trí tuệ của Học viện (Điều 16),
  • Kế hoạch hoạt động sở hữu trí tuệ (Điều 17),
  • Bảo mật thông tin (Điều 18).

Quy chế bao gồm 06 chương và 27 điều. Cụ thể:

Chương 1. Những quy định chung

Chương 2. Chủ sở hữu, đồng sở hữu, tác giả, đồng tác giả, quyền sở hữu trí tuệ

Chương 3. Quyền sở hữu của tác giả, chủ sở hữu đối với các tài sản trí tuệ

Chương 4. Các nội dung quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ.

Chương 5. Khai thác, sử dụng, phân chia lợi nhuận tài sản trí tuệ.

Chương 6. Tổ chức thực hiện.

Chi tiết Quy chế xem tại Đây (link: https://docs.google.com/document/d/1Zvh_WVcw_NcWh6jr-Ng0497yaaIWoomC/edit)