Thời gian tổ chức Hội thảo: Dự kiến 01 ngày vào tuần thứ 4, tháng 8/ 2024.

Hình thức: Trực tiếp

Địa điểm: Thành phố Huế

Thành phần tham gia: các nhà quản lý, nhà hoạt động thực tiễn, đại diện các bên liên quan thực hiện Dự án 8, các chuyên gia, nhà khoa học, học giả.

Hội thảo tập trung vào 04 chủ đề cơ bản sau:

✍ Chủ đề 1: Những vấn đề xã hội cấp thiết với phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi hiện nay tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên;

✍ Chủ đề 2: Cơ hội, thách thức, thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai Dự án 8 tại địa phương và trong tiếp cận các dịch vụ liên quan tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên;

Gợi ý theo các nội dung của Dự án 8 như sau:

👉Nội dung 1. Tuyên truyền vận động, thay đổi “nếp nghĩ cách làm”, góp phần xoá bỏ định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hoá có hại và một số vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em;

👉Nội dung 2. Xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ cách làm”, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em;

👉Nội dung 3. Đảm bảo tiếng nói, sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội của cộng đồng; giám sát và phản biện; hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị;

👉Nội dung 4. Trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, chức sắc, tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng.

✍ Chủ đề 3: Kinh nghiệm, bài học thành công trong giải quyết các vấn đề xã hội cấp thiết với phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi hiện nay tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

✍ Chủ đề 4: Khuyến nghị, đề xuất nội dung, giải pháp vận động hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số giai đoạn tiếp theo và nâng cao hiệu quả can thiệp của Dự án 8 tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

⏲ Thời hạn đăng ký tên bài viết và gửi tóm tắt (Abstract) bằng tiếng Việt và tiếng Anh: trước ngày 30/5/2024. Độ dài của tóm tắt: tối đa 350 từ.

Thư chấp nhận bài đăng ký sẽ được phản hồi tới tác giả ngay sau thời hạn đăng ký (không quá 7 ngày làm việc).

⏲ Thời hạn gửi bài toàn văn: 17h ngày 28/6/2024.

🌟 Yêu cầu về bài viết xem TẠI ĐÂY

———————

📢 Địa chỉ gửi bài toàn văn và giải đáp các câu hỏi:

ThS. Hoàng Ngọc Minh Thuý – Chuyên viên Phòng HTQT&QLKH, Học viện Phụ nữ Việt Nam

Điện thoại: 0326557666

Email: qlkh@hvpnvn.edu.vn