Thời gian tổ chức Hội thảo: Dự kiến 01 ngày vào tuần 2 tháng 9/2024.

Hình thức: Trực tiếp và trực tuyến.

Địa điểm: Phòng 305, Nhà A2, Học viện Phụ nữ Việt Nam, số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Thành phần tham gia: các nhà quản lý, nhà hoạt động thực tiễn, đại diện các bên liên quan thực hiện Dự án 8, các chuyên gia, nhà khoa học, học giả.

Hội thảo tập trung vào 04 chủ đề cơ bản sau:

Chủ đề 1: Những vấn đề xã hội cấp thiết với phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi hiện nay tại khu vực miền Bắc;

Chủ đề 2: Cơ hội, thách thức, thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai Dự án 8 tại địa phương và trong tiếp cận các dịch vụ liên quan tại khu vực miền Bắc;

Chủ đề 3: Kinh nghiệm, bài học thành công trong giải quyết các vấn đề xã hội cấp thiết với phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi hiện nay tại khu vực miền Bắc;

Chủ đề 4: Khuyến nghị, đề xuất nội dung, giải pháp vận động hỗ trợ phụ nữ DTTS giai đoạn tiếp theo và nâng cao hiệu quả can thiệp của Dự án 8 tại khu vực miền Bắc.

Thời hạn đăng ký tên bài viết và gửi tóm tắt (Abstract) bằng tiếng Việt và tiếng Anh: trước ngày 30/5/2024. Độ dài của tóm tắt: tối đa 350 từ.

Thư chấp nhận bài đăng ký sẽ được phản hồi tới tác giả ngay sau thời hạn đăng ký (không quá 7 ngày làm việc).

Thời hạn gửi bài toàn văn: 17h00 ngày 30/6/2024

Yêu cầu bài viết: Bài viết bằng tiếng Việt

🖊 Thể loại 1: Bài viết Khoa Học

🖊 Thể loại 2: Bài viết thực tiễn

Các bài viết sẽ được kiểm tra độ trùng lặp ( đảm bảo độ trùng lặp < 20%)  và phản biện độc lập, nếu đạt yêu cầu sẽ được đăng toàn văn trong kỷ yếu của Hội thảo. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia sẽ được Học viện Phụ nữ Việt Nam xuất bản có đăng ký chỉ số ISBN.

——————————–

Địa chỉ đăng ký gửi bài, liên hệ:

📬 TS. Nguyễn Thị Tuyết Nga, Giảng viên Khoa Giới & Phát triển (Email: nttuyetnga@vwa.edu.vn; Mobile: 093 640 8166)

📬 NCS. Nguyễn Thị Lan, giảng viên Khoa Giới và Phát triển (Email: lannt@vwa.edu.vn; Mobile: 0975888191).