Tổ chức đào tạo

Quyết định tốt nghiệp năm 2021
Quyết định phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận TN cho SV K5
Quyết định phân công hướng dẫn luận văn thạc sĩ ngành QTKD khóa 2019 - 2021
Quyết định phân công hướng dẫn luận văn thạc sĩ ngành CTXH khóa 2019 - 2021
Quyết định tốt nghiệp năm 2020
Quyết định phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận TN cho SV K4
Quyết định tốt nghiệp năm 2019
Quyết định phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận TN cho SV K3
Quyết định tốt nghiệp năm 2018