Sở hữu trí tuệ 

Quy chế quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ của Học viện Phụ nữ Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 176/QĐ-HVPNVN ngày 19/3/2019.